[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:]

[شماره:] ۷۹

[تاریخ:] ۱۷ مرداد ۱۳۳۴

 

اخراج بهائیان از اکثر ادارات

عده زیادی از بهائیان که در ادارات از جمله دخانیات مرکز رسماً خود را بهائی معرفی کرده از کار برکنار شدند.

عدالت: خدا را شکر که در ادارات این شهرستان خصوصاً دارایی و فرهنگ بها‌ئی وجود ندارد که ناچار شوند آنها را از کار برکنار سازند.!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]