[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

سواد

وزارت داخله

(تشکیلات کل نظمیه مملکتی)

 

۱۶۳/۶۲۹

۲۲ دی ۱۳۱۳

 

اداره نظمیه کردستان

دایره تأمینات

 

موضوع اخراج شش نفر عضو

محرمانه—فوری است

 

اداره محترم طرق و شوارع کردستان-حسب الامر مطاع مبارک هر کس از مستخدمین ادارات دولتی که خود را بهائی معرفی و شناخته شوند بایستی از خدمت دولت اخراج شوند و چند نفر باسامی ذیل که مستخدم آن اداره و بهائی شناخته شده‌اند

۱-هادیخان شبرخ

۲ –عبدالرحیم خان نیک‌پی

۳ –میرزا آقا ندیمی

۴ – ابوالقاسم خان یعقوبی

۵ –یحیی خان حمیدی

۶ –عباس خان هرمزی

لذا آنان را از خدمت اداری اخراج و نتیجه را اعلام دارید

رئیس نظمیه کردستان

محل مهر نظمیه کردستان

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]