[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 [ناخوانا]

 شماره ٣٨٨

مورخ ۱۵ مهر  ۶۶

هیات بدوی رسیدگی بتخلفات اداری سازمان منطقه‌ای بهداری استان گیلان

 پرونده اتهامی آقای بدیع اله شهرت فروغی فرزند محمدحسن متولد ١ فروردین ۱۳۰۶ شماره شناسنامه [حذف شده] صادره از [حذف شده] پست سازمانی و شماره پرسنلی پزشک عمومی [حذف شده] سابقه کار ٢٧ سال تحصیلات دکتری پزشکی محل کار بازنشسته بهداری گیلان متأهل

 

ساکن: رشت

باتهام : پیروی از فرقه بهائیت

حکم هیئت تخلفات اداری بهداری گیلان

در جلسه مورخ ۱۴ مهر  ۶۶ تحت رسیدگی قرار گرفت. هیات پس از انجام بررسی و تحقیقات لازم --×-- باستناد دلائی و مدارک موجود در پرونده ( گزارش واصله --×-- اظهارات شهود و مطلعین- اظهارات و مدافعات متهم --×-- نظریه کارشناس- اعلام مراجع قضائی- و غیره --×-- بشرح مفاد ذیل ) :

 تخلف نامبرده را محرز و مسلم تشخیص داده

اقدام با انشاء رأی می‌نماید: پرونده اتهامی نامبرده مشتمل بر ۱۴ برگ و  شماره‌گذاری [ناخوانا] و ممهور به مهر هیئت مورد رسیدگی قرار گرفت. با توجه بنامه شماره ۱۵۸۹۷ / ۵ / الف / ٣ مورخ ٢٢ تیر ۶۶ سازمان منطقه‌ای بهداری استان گیلان و ضمائم آن ( برگهای ١ الی ۴) و استعلام از مرجع صلاحیت‌دار قانونی و وصول جوابیه مبنی بر تائید اتهام وارده ( برگ شماره ۵ الی ٧) و مطالعه مفاد دفاعیه متهم ( برگ‌های شماره ١٣ و ۱۴) تخلف نامبرده محرز و از نوع تقصیر تشخیص و منطبق است با بند ٢ ماده[ناخوانا] ١٩ قانون رسیدگی به تخلفات اداری و به استناد قسمت دوم ماده ٢٠ قانون مذکور به مجازات بند (ح) ماده ١٠ قانون یادشده ( انفصال دائم از خدمات دولتی) محکوم مینماید. این رأی در صورت اعتراض قابل پژوهش در هیئت تجدیدنظر بوده و متهم میتواند اعتراضیه خود را حداکثر ظرف یکماه به اداره کارگزینی سازمان ‌منطقه‌ای‌ بهداری استان گیلان تسلیم و رسید دریافت نماید./

١- [امضا]

٢- [امضا روی مهر رسمی]

٣- [امضا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]