[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تاریخ ٣ تیر ۱۳۶۱

شماره ۱۰۷۵۷/ ٢١١

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

شهرداری تهران

بسمه تعالی

همه موظفیم باینکه برای خدا قیام کنیم. (امام خمینی)

 

خانم بدری نظر

 کارمند شهرداری منطقه پنج

 با توجه بنامه شماره ۲۵۶۱/ ١٣٠-[تاریخ:] ١١ خرداد ۶۱ اداره کل بازرسی و رسیدگی بشکایات و اقرار و اعتراف شفاهی و کتبی خودتان مبنی بر پیروی از فرقه ضاله بهائیت، چون بند ح ماده ۶ آئیننامه شهرداری تهران را حائز نیستید، لذا بموجب اینحکم از خدمت در شهرداری تهران اخراج میشوید. ع پ

غلامحسین دلجو

سرپرست شهرداری تهران

[امضا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]