[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره-----

تاریخ-----

پیوست-----

[آرم]

وزارت آموزش و پرورش

اداره آموزش و پرورش ناحیه ٣ اصفهان

 

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

چون خانم بدرالملوک صادق زاده دبیر دبیرستان فروغ این ناحیه به داشتن مسلک بهائیت اقرار و اعتراف نموده و بدین لحاظ ابقاء وی در این سمت و پرداخت حقوق به مشارالیها از بیت‌المال برخلاف مقررات و ضد قانون تشخیص داده میشود لذا ادامه کار وی صلاح نبوده و [ناخوانا] در شغل مربوطه مضر تشخیص داده میشود و بدینجهت نامبرده در اختیاران اداره گذاشته میشود تا برابر مقررات نسبت به وی تصمیم مقتضی اتخاذ گردد ۵ برگ فتوکپی صورتجلسات و مدارک تحقیق همچنین پرونده استخدامی وی که شامل ۱۶۳برگ است به همراه ارسال میگردد خواهشمند است از نتیجه تصمیم این اداره را آگاه فرمایند%. ج

جعفر رضائی

رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه ٣ اصفهان [امضا]

٢/ ۳۶۶۲

۱۴ فروردین  ۵۸

گیرندگان رونوشت

١-دبیرستان فروغ

٢-حسابداری جهت اطلاع و خودداری از پرداخت حقوق وی

٣-خانم بدر الملوک صادق زاده. [ناخوانا] به مورخ ١١فروردین ۵۸جهت اطلاع و مراجعه به اداره کل جهت تعیین تکلیف خود.

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]