[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت نفت

فرم شماره ١

تاریخ ۲۵ مرداد ۶۱

شماره ه – ب ٣/۵ [۲۵]

پیوست: ندارد

بسم‌الله الرحمن الرحیم

رأی شماره هـ - ب ٣ / ۲۵۵ تاریخ ۲۵ مرداد ۶۱

مرجع رسیدگی: هیات بدوی بازسازی نیروی انسانی شماره ٣ صنعت نفت شیراز

نوع اتهام عضویت در فرقه ضاله بهائیت

گردش کار: پرونده اتهامی آقای عباسعلی نام خانوادگی زارعیان جهرمی فرزند محمد

متولد سال ۱۲۹۶ شماره شناسنامه  [حذف شده]  صادره از [حذف شده] پست سازمانی بازنشسته قبل از موقع سابقه کار ----- محل کار خطوط لوله و مخابرات و شماره پرسنلی مستخدم  [حذف شده]  تحصیلات ----- متأهل توسط هیات مورد رسیدگی قرار گرفت هیات در جلسه مورخ ۲۴ مرداد ۶۱ با در نظر گرفتن مستندات ارائه شده رأی خود را به شرح زیر اعلام میدارد.

رأی هیات

با توجه به اقرار متهم--×--، مدافعات متهم --×-- ا نظریه کارشناس--×-- و با توجه به سایر اوضاع و احوال و قرائن موجود در پرونده امر، اتهام منتسب به متهم به نظر هیات ثابت و محرز است و جرم نامبرده منطبق است با

١ -عضویت در فرقه ضاله بهائیت. موضع بند: هشت ماده ٢٩ و

قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب ۵ مهر ۱۳۶۰ که [مستنداً] به بند یازده ماده ٢٠ قانون مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت محکوم می‌گردد. این رأی به استناد ماده ۴۶ قانون مذکور قطعی و لازم الاجراء است.

ظرف ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ به متهم (اعم از واقعی یا قانونی) قابل پژوهش در هیات تجدید نظر می‌باشد.

[مهر رسمی و امضا]

 

[مهر رسمی با شماره و تاریخ]

منطقه خطوط لوله و مخابرات شیراز

شماره نامه [۶۲۰۲] تاریخ ثبت [ناخوانا]

شماره پرونده [ناخوانا]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]