[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ناخوانا]

جمهوری اسلامی ایران

شماره [؟] ۶۴۲ / ٣ / ١٠

آقای عباسعلی [ناخوانا]

در اجرای دستور صادره و بنا به مقتضیات کاری بموجب این حکم از تاریخ ٢٣ مهر ۶۸ بخدمت شما در شرکت واحد خاتمه داده میشود و از تاریخ مذکور سمت و دستمزدی نخواهید داشت |د

[اسم ناخوانا] [اشتری]

رئیس [ناخوانا]

[امضا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]