[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]        

شماره ۳۴۱۷

تاریخ  ١٢  تیر ۱۳۵۸

پیوست-----

سازمان زنان ایران

 

سرکار خانم باهره روحانی

بموجب این حکم از تاریخ ١١  تیر ۵۸ خدمت شما در این جامعه پایان یافته و از تاریخ مذکور هیچ گونه سمتی بعهده نخواهید داشت.

هیئت‌مدیره جامعه زنان انقلاب اسلامی

[امضا]

[آدرس]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]