[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره ٢/ ۳۴۷۶۳

تاریخ   ۵ اسفند  ۵۸

پیوست-----

[آرم]

 

وزارت آموزش و پرورش

اداره آموزش و پرورش شهرستان آباده

آقای عباد الله باقری آموزگار دبستان قشقائی

با توجه باینکه کتباً اعلام داشته‌اید که دین رسمی شما بهائی است طبق دستور شماره ۴۸۳۹- [تاریخ:] ٢١ آذر ۵۸ اداره کل امور حقوقی و پارلمانی وزارت آموزش و پرورش از تاریخ ٢٨ آبان ۵۸ بخدمت شما خاتمه داده میشود از تاریخ فوق هیچگونه سمتی در این اداره ندارید./ص

رئیس آموزش و پرورش انقلاب اسلامی آباده- ناجی

[امضا]

گیرنده رونوشت

اداره کل آموزش و پرورش استان فارس جهت استحضار بانضمام عین پرونده کارگزینی نامبرده و سایر مدارک لازم جهت اقدام.

دائره حسابداری جهت اطلاع و خودداری از پرداخت حقوق نامبرده.

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]