[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[مهر:] محرمانه

 [آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت نفت

تاریخ ١٩ آبان ۶۱

شماره ١٠٩٠

پیوست

بسم‌الله الرحمن الرحیم

[مهر رسمی با شماره و تاریخ]

۱۸۶۵

٢٣ آبان ۶۱

 

رأی شماره ۱۰۹۵

تاریخ ٢٩ آبان ۶۱

مرجع رسیدگی: هیأت بدوی بازسازی نیروی انسانی شماره ١ وزارت نفت

نوع اتهام: عضویت در فرقه ضاله بهائیت

 

گردش کار: پرونده اتهامی آقای سید حسین نام خانوادگی مهاجر فرزند سید عباس متولد سال ۱۳۰۶ شماره شناسنامه [حذف شده] صادره از سنگسر سمنان [ناخوانا] سازمانی-کارمندبخش بابل سابقه کار ۳۴ محل کار: بخش بابل شماره پرسنلی مستخدم [حذف شده] تحصیلات دیپلم طبیعی، متأهل توسط هیأت مورد رسیدگی قرار گرفت. هیأت در جلسه مورخ ١٩ آبان ۶۱ با در نظر گرفتن مستندات ارائه شده رأی خود را به شرح زیر اعلام میدارد:

 

«رأی هیأت»

با توجه به محتویات پرونده و اقرار در پرونده × با توجه به سایر اوضاع و احوال و قرائن موجود در پرونده امر، [تخلف] منتسب به متهم بنظر هیأت ثابت و محرز است و جرم نامبرده منطبق است با

١-عضویت در فرقه ضاله بهائیت موضوع بند ٨ ماده ٢٩

قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب ۵ مهر ۱۳۶۰که مستنداً به بند ١١ ماده ٢٠ قانون مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و موسسات وابسته بدولت محکوم میگردد. این رأی ظرف ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ به متهم (اعم از واقعی یا قانونی) قابل پژوهش در هیأت تجدید نظر می‌باشد ×.

 

هیأت بدوی:

این رأی با توجه به قسمت مؤخر ماده ٣٩ (متهمین فراری و یا غائب غیر موجه) و متن تلفنگرام شماره ه ع – ن ۱۰۰۲۷۵ مورخه ۲۶ اردیبهشت ۶۱ هیئت عالی نظارت بر بازسازی نیروی انسانی صادر گردیده است. ضمناً لازم است مورد زیر جهت اجرای حکم مورد توجه قرار گیرد.

١-حکم از تاریخ ١٩ آبان ۶۱ قابل اجرا خواهد بود.

از طرف هیئت بدوی شماره ١ تهران

[امضا روی مهر رسمی]

[مهر رسمی با شماره و تاریخ]

٢٣ آبان ۶۱

۱۱۴۴

[یادداشت دستنویسی در حاشیه صفحه]

[ناخوانا]

[اسم و امضا]

۲۴ آبان ۶۱

[ناخوانا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]