[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت کشاورزی و عمران روستائی

بسمه تعالی

۱۶۹۱۳

شماره ۶۳/ ۱۵۸۵۵

تاریخ-----ماه-----

پیوست-----

بانو ضیاء وجدانی

 

حسب نامه شماره  ۴۷۸ / م / ٠١١ مورخ ۲۴  تیر ۶۰ بموجب اینحکم و باستناد بند ث ماده ۱۴ قانون استخدام کشوری از خدمت اخراج میشوید حکم کارگزینی شما متعاقباً صادر خواهد شد. ش

از طرف وزیر کشاورزی و عمران روستائی

[امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]