[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

وزارت آموزش و پرورش

اداره سوم کل کارگزینی

شماره ٣/ ۱۶۲۶۷

تاریخ ۲۶ مرداد ۴۵

ضمیمه

 

خانم طرازیه نبیلی

عطف بنامه مورخ ۴ مرداد ۴۵ همانطوریکه طی ابلاغ شماره ٣/ ۱۲۴۲۸ – [تاریخ:] ٢٢خرداد ۴۵ ذکر شده است باستناد ماده ٢ قانون استخدام کشوری و بنا بمصالح اداری بخدمت شما در وزارت آموزش و پرورش خاتمه داده شده است. م

مدیرکل کارگزینی فرخ‌نیا

[امضا]

۲۵ مرداد ۴۵

[آدرس]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]