[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

شرکت سهامی شیلات جنوب ایران

تاریخ ۹ اردیبهشت ۵۹

شماره ۵۱۹/ ۳/۲۲/-۲ الف

 

آقای روح‌الله شفیعی

با توجه بنامه شماره ۹۳/-۴۰۲/ب مورخ ۵ آذر ۵۸ وزارت دفاع ملی کلیه افرادی که غیر از اقلیتهای رسمی کشور هستند و مذهب دیگری اختیار نموده‌اند بایستی از خدمت معاف شوند، علیهذا با توجه به مذهب ضاله شما که بهائی و غیر رسمی می‌باشد از تاریخ ۶  اسفند  ۵۸ از خدمت در شیلات منطقه استان هرمزگان معاف و هیچگونه سمتی در شیلات جنوب ندارید مقتضی است به حسابداری شرکت مراجعه و تسویه حساب نمائید.

مدیرعامل شرکت شیلات جنوب ایران

رحیمی

[امضا]

[آدرس]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]