[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

جمهوری اسلامی ایران

فرم ع- ٣٢ (۴-۵۲) سازمان امور اداری و استخدامی کشور

١- وزارت آموزش و پرورش

٢ - شماره استخدام [حذف شده]

٣ - نام خانم / آقای رجبعلی

۴- نام خانوادگی: حائری

۵- نام پدر: محمد هاشم

۶- شماره شناسنامه و محّل صدور: شماره شناسنامه: [حذف شده] محّل صدور دهستان -----بخش ----- شهرستان فسا استان فارس از فرمانداری کلّ

 ٧- محل تولد فسا

٨- تاریخ تولد: روز ٢١ ماه ۴ سال ١٣٢١

٩- بالاترین مدرک و رشته تحصیلی: بالاترین مدرک: فوق دیپلم رشته زبان

 ١- عنوان پست ثابت سازمانی دبیر

١١- رسته: آموزش و فرهنگی رشته: دبیری طبقه ٣

١٢- گروه: ٧

١٣- پایه: ٩

۱۴- واحد سازمانی: اداره آموزش و پرورش ناحیه یک شیراز

۱۵- محل خدمت: دهستان----- بخش----- شهرستان: شیراز استان فارس

۱۶- مجوز----- تاریخ:-----  شماره-----

١٧- نوع حکم: خروج از خدمت

١٨- شرح حکم: باستناد ماده ۱۴ قانون استخدام کشوری چون متدین به هیچ کدام از ادیان رسمی کشوری نمیباشید لذا از تاریخ صدور این حکم بخدمت شما در وزارت آموزش و پرورش خاتمه داده میشود ضمناً حکم شماره ۱۸۴۳۶ [تاریخ] ٢٧ خرداد ۵۹ به موجب این حکم اصلاح میشود. مدرسه راهنمائی سلطانی.

١٩- حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌ها

الف- حقوق پایه گروه:----- ریال

ب- تفاوت تطبیق حقوق ----- ریال

پ- مجموع مزایای مستمر و مزایای موقت شغل فوق‌العاده شغل----- ریال

ت- تفاوت تطبیق مزایا ----- ریال

ث- فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور، ----- ریال

ج- فوق‌العاده بدی آب‌وهوا ----- ریال

چ- فوق‌العاده محرومیت از تسهیلات زندگی----- ریال

 ح- فوق‌العاده محل خدمت ----- ریال

خ- سایر مزایا ----- ریال

جمع: ----- ریال

٢٠- حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های مندرج در این حکم جمعاً به مبلغ (به حروف) ----- ریال پس از وضع کسور قانونی از اعتبار----- فصل----- مواد----- قابل پرداخت است.

٢١- تاریخ اجرای حکم: ٢٧ خرداد ۵۹

٢٢- تاریخ صدور و شماره حکم. تاریخ ۱۵ تیر ۵۹ شماره ١٠٨٣

٢٣- نام و نام خانوادگی مقام مسئول: ابو الاحراری                                                                     

عنوان پست ثابت سازمانی مدیر کل آموزش و پرورش انقلاب اسلام فارس

امضاء: [امضا]

۱۴ تیر ۵۹

نسخه: مستخدم

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]