[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

حکم اصلاح یا افزایش حقوق بازنشستگی یا وظیفۀ از کار افتادگی

فرم ع – ۵۷ ١-۳۶ سازمان امور اداری و استخدامی کشور

 

١ – وزارت/مؤسسه: بنگاه توسعه ماشینهای کشاورزی

٢ – شماره مستخدم: [حذف شده]

٣ – شمارۀ بازنشستگی [حذف شده]

۴ – مشخصات مستخدم: نام خانم/آقای: ضیاء نام خانوادگی: وجدانی نام پدر: قربانعلی تاریخ تولّد: ٧ بهمن١٣٠٣ روز ماه سال شمارۀ شناسنامه: [حذف شده] محل صدور شناسنامه: شهرستان دشت گرگان استان فرماندار کل جنس: زن X

۵ – وضع مستخدم:

بازنشسته X

از کار افتاده ناشی از کار-----

از کار افتاده غیر ناشی از کار-----.

۶ – تاریخ بازنشستگی یا از کار افتادگی:  ۱۰ مهر ۵۸ روز ماه سال

٧ – وضع استخدامی مستخدم:

الف = ----- مشمول قانون استخدام کشوری مصوّب ١٣٠١

ب = ----- مشمول قانون استخدام کشوری مصوّب ۳۱ خرداد ۱۳۴۵ (۲۵۲۵)

پ = X مشمول سایر مقررات (با ذکر نوع مقررات) شرکتهای دولتی

٨ – شرح حکم:

بموجب حکم شماره ۶۳۰/ ۱۵۸۵۵/ ۱۶۹۱۳ [تاریخ] ۴ مرداد ۶۰ اداره کل کارگزینی و تشکیلات وزارت کشاورزی و عمران روستائی باستناد بند ث ماده ۱۴ قانون استخدام کشوری (از خدمت اخراج میشوید) حقوق بازنشستگی شما از تاریخ  ۴ مرداد ۶۰ قطع میگردد.

[امضا]

٩ – تاریخ و شمارۀ آخرین حکم

تاریخ: ۱۰ مهر ۵۸ شماره: ۱۲۲۰۲

١٠ – حقوق بازنشستگی یا وظیفه از کار افتادگی برقرار شده در آخرین حکم: ۳۸۳۰۰ ریال

١١ – حقوق بازنشستگی یا وظیفه از کار افتادگی فعلی:----- ریال

١٢ – افزایش----- ریال

١٣ – بدهی کسور بازنشستگی

نوع بدهی (به ریال)-----

مبلغ بدهی (به ریال)-----

قسط اوّل (به ریال)-----

قسط ماهانه (به ریال)-----

تعداد اقساط-----

تاریخ استهلاک-----

۱۴ – حقوق بازنشستگی یا وظیفه از کار افتادگی پس از وضع کشور متعلقه از محل قابل پرداخت است.

۱۵ – تاریخ اجرای حکم: ۴ مرداد ۶۰ روز ماه سال

۱۶ – تاریخ و شمارۀ صدور تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۶۰ شماره: ۱۲۸۶۸

١٧ – نام و نام خانوادگی مقام مسئول: محمود جمالی

عنوان پُست سازمانی: مدیرعامل

امضاء: [امضا]

نسخه: مستخدم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]