[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت معادن و فلزات

شرکت ملّی فولاد ایران

شماره-----

تاریخ-----

پیوست-----

 

متهم [ناخوانا] و [ناخوانا] و با توجه به اینکه جرم نامبرده منطبق است با عضویت در یکی از فرق ضاله که خارج از اسلام شناخته شده‌اند. موضوع بند ٣ ماده ١٩ آئین‌نامه رسیدگی به تخلفات اداری مستخدمین شرکت ملی فولاد ایران متهم [ناخوانا] به [ناخوانا] (ح) ماده ١٠ آئین ‌نامه مزبور به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم میگردد. این رأی به موجب ماده ۴ آئین‌نامه مزبور قطعی و لازم‌الاجراء است. مستخدم میتواند در صورت اعتراض ظرف مدت یکماه به دیوان عدالت اداری [ناخوانا] نماید.

آدرس محل سکونت: گنبد کاوس [آدرس] منزل بدیع‌الله [ناخوانا]

هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری مستخدمین

شرکت ملی فولاد ایران [امضا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]