[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

هیأت پاکسازی و سالم‌سازی سازمانها و دستگاه‌های دولتی

استان مازندران

تاریخ -----         

شماره -----

پیوست -----

 

بسمه تعالی

وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی و مؤسسات دولتی و ملی باید از اشخاص خائن و استفاده‌جو و انگلی تصفیه کامل شوند.

(امام خمینی)

 

آقای حبیب اله غضنفری فرزند وجی الله شماره شناسنامه ----- تاریخ تولد ----- شغل باطری‌ساز ذوب‌آهن آزاد مهر بموجب اینحکم بعلت فساد عقیده طبق ماده ٣ بند (ت) از لایحه پاکسازی و سالمسازی واحدهای تولیدی صنعتی خدماتی و کشاورزی مصوبه شورای انقلاب از خدمت محکوم میگردید.

مرتضی حاجی

سرپرست استانداری مازندران

[امضا]

غلامحسین خردمند

سرپرست هیئت پاکسازی و سالمسازی واحدهای تولیدی صنعتی خدماتی و کشاورزی مازندران

[امضا]

[مهر رسمی]

[ناخوانا] هیئت پاکسازی و سالمسازی واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی استان مازندران

[یادداشت دستنویسی، شماره و تاریخ در بالای صفحه]

۹۷۶ - [تاریخ:] ٣ مهر ۶۰

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]