[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

 شماره ۵۲۸۱

تاریخ ١ مرداد ۵۹

پیوست-----

 

بسمه تعالی

گواهی کار

بدینوسیله گواهی میشود که آقای رضا سهیلیان از تاریخ ١٢ اسفند   ۵۸  الی ١ مرداد ۵۹ در بخش فنی جهاد سازندگی شهرستان خمام بعنوان سرپرست بخش فنی مشغول انجام وظیفه بوده و جهاد از نحوه کارکرد فنی نامبرده رضایت کامل دارد.

ولی چون جهاد سازندگی معتقد است که بهائیت یک مکتب ساخته شده دست استعمار انگلیس و غیره و برای تضعیف اسلام در ایران و سایر کشورها است.

فلذابا توجه به عملکردبهائیت در طول یکسال و نیم پس از انقلاب که یک فعالیت مشکوک و توطئه آمیز بوده که منجر به اعدام رئیس محافل بهائیت یزد و تبریز نیز شده است.

نامبرده بمدت چند ساعت در مورد اصول این مکتب بحث شد و جهاد نقطه نظرهای خود را در مورداین مکتب برای نامبرده توضیح داد ولی ایشان باز هم چنان تحت جذبه شدید این مکتب میباشد.

فلذا جهاد شهرستان رشت و خمام ادامه همکاری بایشان را بصلاح انقلاب ندانسته و از تاریخ ١ مرداد ۵۹همکاری با ایشان را قطع مینماید.

سرپرست جهاد خمام

صلح یزدانی

[امضا]

از طرف شورای جهاد سازندگی

سید محمد معصوم نژاد

 [امضا و مهر رسمی]

۱ آذر ۵۹

[آدرس]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]