[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

دانشگاه شیراز

دانشکده کشاورزی

شماره ٢٠٨١

تاریخ ٢٠ اردیبهشت۶۱  

 

بنام خدا

اسلحه‌های ما در دفاع از این ملت ضعیف و در راه تحقق آرمانهای اسلامی و الهی بکار میرود.     ً امام خمینی ً

آقای ذبیح اله انوری

دانشجوی سابق دانشکده کشاورزی

زاهدان خیابان امام خمینی [حذف شده]

 

بازگشت به تلگراف مورخ ١٢ اردیبهشت ۶۱  شما اعلام میدارد که برابر رای شورای پذیرش دانشگاه شیراز جنابعالی بعلت عضویت در فرقه ضاله بهائیت اخراج گردیده اید.

رئیس دانشکده و دبیر شورای جهاد کشاورزی

غلامحسین زمانی

امضا

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]