[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

فرم شماره ١

بسم ا[لله] الرحمن الرحیم

رأی شماره [ناخوانا] تاریخ ٣ مرداد [۱۳۶۱]

مرجع رسیدگی = هیات بدوی بازسازی نیروی انسانی  دانشگاه شیراز

نوع اتهام عضویت در فرقه ضاله بهائیت

گردش کار = پرونده اتهامی آقای ایرج نام خانوادگی  روحانی فرزند خلیل متولد سال ۱۳۱۶ شماره شناسنامه [حذف شده]   صادره از [حذف شده] ،  پست سازمانی ----- سابقه کار ١٢، محل کار باجگاه، شماره پرسنلی مستخدم ----- تحصیلات دکتری، متأهل/ مجرد توسط هیات مورد رسیدگی قرار گرفت. هیأت در جلسه مورخ ٣  مرداد [۱۳۶۱] با در نظر گرفتن مستندات ارائه شده رأی خود را به شرح زیر اعلام میدارد.

رأی هیأت

با توجه به اقرار متهم --×--،  مدرک کتبی موجود و با توجه به سایر اوضاع‌واحوال و قرائن موجود در پرونده امر اتهام منتسب به متهم بنظر هیات ثابت و محرز است و جرم نامبرده منطبق است با

١- عضویت در فرقه ضاله بهائیت موضوع بند ٨ ماده ٢٩

قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب ۵ مهر ۱۳۶۰ که مستندا به بند ١١  ماده (٢٠) قانون مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و مؤسسات وابسته بدولت محکوم میشوید محکوم میگردد. این رأی به استناد ماده (۴۶) قانون مذکور [حذف شده]

.ظرف ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ به متهم ( اعم از واقعی یا قانونی ) قابل پژوهش در هیات تجدیدنظر میباشد .

هیات بدوی

[اسم و امضا]

[مهر رسمی]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]