[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

[آرم]

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۶ خرداد ۱۳۶۰

شماره: ۱۴۸۴۸

پیوست-----

 

آقای ایرج بشیری استادیار دانشکده پزشکی

بنا به اطلاعات موثق واصله از منابع مورد اعتماد و مستند به تسجیل شماره [حذف شده] اصفهان چون در گروه امر بمعروف و نهی از منکر دانشگاه وابستگی شما به فرقه ضاله بهائیت و روابطتان با این گروه منحرف و وابسته به صهیونیسم بین‌الملل مسلم گردیده است، لذا در اجرای بخشنامه شماره ٨٢٠٩/-١ مورخ ١٧ آبان ۵۹ وزارت فرهنگ و آموزش عالی ادامه کار شما در دانشگاه ممکن نبوده و بدینوسیله به خدمت شما از تاریخ صدور حکم خاتمه داده میشود و از این تاریخ هیچگونه سمت و حقوقی در دانشگاه اصفهان نخواهید داشت. ک

رئیس دانشگاه اصفهان

محمدعلی شاه زمانیان

[امضا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]