[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

حکم کارگزینی

فرم ع ۳۲ (۴ / ۵۲) سازمان امور اداری و استخدامی کشور

 

۱-وزارت: آموزش و پرورش

۲- شماره مستخدم: [حذف شده]

۳- نام: خانم ایراندخت

۴- نام خانوادگی: یزدانی

۵- نام پدر: اکبر

۶- شماره شناسنامه و محل صدور:

شماره شناسنامه: [حذف شده]، محل صدور: شهرستان [حذف شده]، استان [حذف شده]

۷- محل تولد: -----

۸- تاریخ تولد: روز ۲ ماه فروردین سال [حذف شده]

۹- بالاترین مدرک و رشته تحصیلی، بالاترین مدرک: دیپلم، رشته: خانه‌داری

۱۰- عنوان پست ثابت سازمانی: آموزگار

۱۱- رسته: آموزش و فرهنگی رشته: آموزگاری طبقه: ۶

۱۲- گروه: ٧ 

۱۳- پایه: ۱۰

۱۴- واحد سازمانی: آموزش و پرورش ناحیه ۳ اصفهان

۱۵- محل خدمت: شهرستان اصفهان استان اصفهان

۱۶- مجوز: ماده ۱۴ قانون استخدام کشوری

۱۷- نوع حکم: حکم خروج از خدمت

۱۸-شرح حکم:

 از آنجا که باستناد بند ت ماده ۱۴ قانون استخدام کشوری یکی از شروط اصلی استخدام و ادامه خدمت اعتقاد بیکی از ادیان رسمی (اسلام، زردشتی، مسیحی، کلیمی) و نداشتن فساد عقیده می‌ باشد و با توجه به نامه شماره ۸۷ / م – ۲۶ آبان ١٣۵۹ اداره آموزش و پرورش ناحیه ۳ و اعلام مسلک بهائیت و نامه شماره ۱ / م – ۱ اردیبهشت ١٣۵۸ دفتر حقوقی وزارت آموزش و پرورش از تاریخ اجرای این حکم به خدمت شما در وزارت آموزش و پرورش خاتمه داده می‌ شود.

ضمناً چنانچه مدارکی دال بر عدم بهائیت خود دارد به این اداره ارائه تا به دادگاه اداری احاله گردد.

۱۹- حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌ها: -----

۲۰- حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های مندرج در این حکم جمعاً بمبلغ (بحروف) ----- ریال پس از وضع کسور قانونی از اعتبار ----- فصل ----- مواد ----- قابل پرداخت است.

۲۱- تاریخ اجرای حکم ۲۶ آبان ۱۳۵۹

۲۲- تاریخ صدور و شماره حکم: تاریخ ۱ آذر ١٣۵۹، شماره: ۱۵ / ۱۵۰۵۳

۲۳- نام و نام خانوادگی مقام مسئول: نیلفروشان [امضا]

عنوان پست ثابت سازمانی: مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان

نسخه اول – مستخدم

 

رونوشت: عطف به شماره ۸۷ / م – ۲۶ آبان ١٣۵۹ بانضمام عین پرونده به اداره آموزش و پرورش ناحیه ۳ ارسال می‌ گردد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]