[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شهربانی کشور

نمونه پیام کشف / پیام رمز

نمونه ٠٧١ – ع

١) تاریخ و ساعت وصول به مرکز پیام----- شماره مرکز پیام ۲۶ وسیله ارسال----- تعداد کلمه یا گروه-----

عنوان:

[مهر رسمی با شماره و تاریخ]

۴۳۷/-٢ - [:تاریخ:]٣٠ فروردین ۵۹

٢) از: اهواز

به: ریاست شهربانی خرمشهر.

طبقه‌بندی ----- .

ارجحیت -اقدام کننده----- آگاه شونده-----

آگهی:

٢٣/ ۲۶/ ٢/ ٢٢/-٠١ [:تاریخ] ٢٨ فروردین ۵۹  معاون شهربانی اهواز.

بموجب تلگراف ۳۲۵۶۳- [:تاریخ]  -٢٣ فروردین ۵۹ اداره کارگزینی شهربانی جمهوری اسلامی ایران استوار یکم ارادت گلشن۴۷۰/-٣ بعلت بهائی بودن از تاریخ ۱۵ فروردین ۵۹ از خدمت اخراج گردیده است لازم است ضمن گزارش تاریخ برکناری نسبت باخذ کارت شناسائی و دفترچه خدمات درمانی و بهداری و تجهیزات دولتی عمومی مربوطه اقدام نتیجه را گزارش نمایند%

٣) درجه/نام و مقام  تهیه‌کننده پیام -----.

تلفن----- صفحه----- از----- صفحه-----.

 درجه – نام و مقام امضاء کننده کارگزینی بازگشت به بخشنامه مربوطه به مرکز[ناخوانا] گردد.

تاریخ و امضاء [ناخوانا]  چنین تلگرافی هم برای [ناخوانا] و بخشنامه مربوطه جهت پی گیری به مرکز رفته است تا اخذ [ناخوانا]  ضبط شود

[امضا]                        

۴) درجه – نام و امضا تلگرافچی

فرستنده خدادادی

گیرنده ربیعی

تاریخ و ساعت پایان مخابره [ناخوانا]

قسمت (۱) را مرکز پیام (۲ و ۳) را تهیه‌کننده پیام و (۴) را تلگرافچی یا تله‌تایپ چی پر مینمایند. خطوط نقطه‌چین در قسمت [ناخوانا] گروههای رمز است.

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]