[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

نسخه مخصوص ابلاغ به متهم

فرم شماره ١

بسم‌الله الرحمن الرحیم

رأی شماره ١٠ تاریخ ٣٠ شهریور ۱۳۶۲

مرجع رسیدگی: هیأت بدوی بازسازی نیروی انسانی شماره ٢٨ اداره کل پست استان مازندران

نوع اتهام: عضویت در فرقه ضاله بهائیت (بهائی)

 

گردش کار: پرونده اتهامی آقای اسماعیل نام خانوادگی نقی پور فرزند محمد صادق متولد سال ۱۳۱۶ شماره شناسنامه [حذف شده] صادره از میانکوه دو هزار پست سازمانی پستچی سابقه کار ٩ محل کار اداره پست شهرستان تنکابن شماره پرسنلی مستخدم [حذف شده] تحصیلات % ابتدائی متأهل توسط هیأت مورد رسیدگی قرار گرفت. هیأت در جلسه مورخ ٣٠ شهریور ۱۳۶۲ با در نظر گرفتن مستندات ارائه‌شده رأی خود را بشرح زیر اعلام میدارد:

 

((رأی هیأت))

با توجه به محتویات پرونده و گزارش گروه تحقیق--×--  اقرار متهم--×-- ، اظهارات شهود--×-- ، اظهارات مطلعین--×-- و با توجه به سایر اوضاع و احوال و قرائن موجود در پرونده امر اتهام منتسب به متهم بنظر هیأت ثابت و محرز است و نامبرده متعلق است با:

 ۱- عضویت در فرقه ضاله بهائیت (بهائی) موضوع بند ١٨ هشت یک ماده ٢٩

قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب ۵ مهر ۱۳۶۰ که مستنداً به بند ١١ یازده ماده ۲۰ بیست قانون مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و مؤسسات وابسته بدولت محکوم میگردد

 این رأی به اسناد ماده ۴۶ قانون مذکور قطعی و لازم‌الاجرا است

 ظرف ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ به متهم قابل پژوهش در هیأت تجدیدنظر می‌باشد.

هیأت بدوی: شماره ٢٨ پست استان مازندران

[امضا روی مهر رسمی]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]