[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت نفت        

تاریخ ١ آذر ۶۱

شماره [ناخوانا]

بسم الرحمن الرحیم

رأی شماره ۶۷ تاریخ ٢٧ اردیبهشت ۶۱

مرجع رسیدگی: هیئت بدوی بازسازی نیروی انسانی [ناخوانا]

نوع: اتهام عضویت در فرقه ضاله بهائیت

 

گردش کار: پرونده اتهامی آقای اسکندر نام خانوادگی: هژبر افکن فرزند: گودرز متولد سال.۲۶ دی ١٣١٣ شماره شناسنامه [ناخوانا] صادره از گنبد پست سازمانی-----، سابقه کار ٢٢ سال [ناخوانا] محل کار [ناخوانا] شماره پرسنلی مستخدم [حذف شده] تحصیلات دیپلم متأهل، توسط هیأت مورد رسیدگی قرار گرفت هیأت در جلسه مورخ ٢٧ مهر۶۱ با در نظر گرفتن مستندات ارائه‌شده رأی خود را به شرح زیر اعلام میدارد.

((رأی هیأت))

با توجه به مدارک موجود در پرونده و با توجه به سایر اوضاع ‌واحوال و قرائن موجود در پرونده امر اتهام منتسب به متهم بنظر هیأت ثابت و محرز است و جرم نامبرده متعلق است با

۱- عضویت در فرقه ضاله بهائیت موضوع بند ٨ ماده ٢٩

قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب۵ مهر ۱۳۶۰ که مستنداً به بند ١١ ماده ٢٠ قانون مذکور به انفصال دائم از خدمات دولت و مؤسسات وابسته بدولت محکوم میگردد. این رأی به اسناد ماده ۴۶ قانون مذکور قطعی و لازم‌الاجرا است-----، ظرف ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ به متهم (اعم از واقعی یا قانونی) قابل پژوهش در هیأت تجدیدنظر می‌باشد ×

هیأت بدوی: شماره ٩[ناخوانا]

از طرف [ناخوانا]

[مهر رسمی]

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

حکم در تاریخ۱۵ آبان ۶۱ باینجانب [ناخوانا] هژبر افکن دختر آقای اسکندر هژبرافکن کارمند [حذف شده] تحویل گردید.

[امضا]

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]