[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تاریخ ۱۶  آبان [٣٨]

شماره ۴۲۱۷

پیوست

 

[آرم]

وزارت فرهنگ

(اداره فرهنگ شهرستان ساوه)

 

آقای اسداله رمضانعلی (ك ندارد - ف ش ندارد)

[ناخوانا] گزارشهای واصله و بنا بمقتضیات اداری از این تاریخ بخدمت شما خاتمه داده میشود و پیمان نامه شماره ۳۲۵۶۳/[ط]-[تاریخ:] ۴  مهر ٣٧ شما نیز لغو میگردد

رئیس اداره فرهنگ ساوه- میرهاشمی

[امضا]

۱۶  آبان [٣٨]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]