[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

ثبت اسناد و املاک -----

 

تاریخ -----۳۶

شماره -----

 

اخطار اداری

کلاسه ۱۱ /ب - ۶۳

موضوع: نام و نام خانوادگی مخاطب آقای اردشیر همتی

شغل -----

اقامتگاه و آدرس -----

 

بسمهتعالی

بحکایت گزارشات واصله شما متهمید: باعتقاد قلبی و عملی به فرقه بهائیت لذا بنا به تصمیم مورخ ۲۰ اسفند ۶۸ هیات و در اجرای دستور ماده ۱۷ آئینامه اجرائی قانون هیاتهای رسیدگی بتخلفات اداری بدینوسیله مراتب باطلاع شما میرسد شایسته‌ است با استفاده از مهلت مقرر ماده ۱۸ آئینامه فوقالذکر هرگونه مدرک یا دلیلی در دفاع خود دارید حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ رؤیت یا ابلاغ تسلیم نمائید لازم بیادآوری است که عدم ارسال دفاعیه یا مدارک استنادی مانع ادامه رسیدگی و صدور رای قانونی نخواهد بود.

احمد مهدیانی

[امضا]

۲۴ اسفند ۱۳۶۸

رئیس هیات بدوی رسیدگی بتخلفات اداری کارکنان سازمان ثبت‌اسناد کشور

نام مأمور -----

تاریخ وصول اخطار -----

محل امضاء گیرنده -----

گواهی ابلاغ: -----

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]