[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

حکم کارگزینی

فرم ع ۳۲ ( ۴ / ۵۲) سازمان امور اداری و استخدامی کشور

 

 

۱– وزارت/موسسه: آموزش و پرورش

۲- شماره مستخدم: [حذف شده]

۳- نام: خانم: اقدس

۴- نام خانوادگی: عقدائی شهرضا

۵- نام پدر: محمدعلی

۶- شماره شناسنامه و محل صدور: شماره شناسنامه: [حذف شده]  محل صدور: شهرستان [حذف شده]  

۷- محل تولد: [حذف شده]

۸- تاریخ تولد: روز ۱۱ ماه ۴ سال  ۱۳۰۹

۹- بالاترین مدارک و رشته تحصیلی بالاترین مدرک: ششم ابتدائی رشته:-----

۱۰-عنوان پست ثابت سازمانی: آموزگار

۱۱- رسته: آموزش و فرهنگی رشته: آموزگاری طبقه: ۴

۱۲- گروه: ۵

۱۳- پایه: ۱۱

۱۴- واحد سازمانی: دبستان سحاب آموزش و پرورش ناحیه [؟]

۱۵- محل خدمت: دهستان ----- بخش ----- شهرستان ----- استان/فرمانداریکل -----

۱۶- مجوز ماده ۱۴ تاریخ -----

۱۷- نوع حکم: حکم خروج از خدمت

از آنجا که باستناد بند ت ماده ۱۴ قانون استخدام کشوری یکی از شروط اصلی استخدام و ادامه خدمت اعتقاد بیکی از ادیان رسمی: اسلام- زردشتی- مسیحی- کلیمی و نداشتن فساد عقید-به می‌باشد و با توجه بنامه شمار ه   ۳۱ / ۱۴۳۳۱ / ۲-[تاریخ:] ۴  شهریور  ۵۹ اداره آموزش و پرورش دو اصفهان و اعلام مسلک بهائیت بعنوان مذهب از طرف شما و با عنایت بنامه شماره۹ /  م-۱۰   اردیبهشت  ۵۸ دفتر حقوقی وزارت آموزش و پرورش از تاریخ اجرای این حکم بخدمت شما در وزارت آموزش و پرورش خاتمه داده می‌شود.-

١٩ – حقوق - مزایا و فوق‌العاده‌ها:

۲۰- حقوق و مزایا و فوق‌العاده‌های مندرج در این حکم جمعاً بمبلغ (بحروف)-----ریال پس از کسور قانونی از اعتبار-----فصل-----مواد-----قابل پرداخت است.

۲۱-تاریخ اجرای حکم ۴  شهریور ۵۹

۲۲-تاریخ صدور و شماره حکم تاریخ: ۹  شهریور ۵۹ شماره: ۱۵ / ۵۹۹ [؟]

۲۳-نام و نام خانوادگی و نام مسئول: نیلفروشان

عنوان پست ثابت سازمانی: مدیرکل آموزش و پرورش اصفهان [امضا]

نسخه اول-مستخدم

رونوشت: بانضمام عین پرونده استخدامی عطف بنامه شماره۳۱ / ۱۴۳۳۱/ ۲ -[تاریخ:] ۴ شهریور ۵۹ باداره آموزش و پرورش به ناحیه دو ارسال می‌گردد.-

 

 

[مهر رسمی با شماره و تاریخ]

آموزش و پرورش ناحیه ۲

شماره ثبت  ۱۲/  ۱۵۰۵۷

۱۱  مرداد ۵۹

 

[یادداشت دستنویسی تاریخ در بالای صفحه]

کارگزینی

۱۱ شهریور ۵۹

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]