[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تاریخ ۲۶ فروردین ۵۱

شماره ۶۶۶۷

پیوست -----

[آرم]

وزارت آموزش و پرورش

اداره کل آموزش و پرورش تهران

 

بسمه‌ تعالی

خانم اقدس آقا حسین دبیر علوم انسانی مدرسه راهنمائی [ناخوانا]

چون به ادعا خود و مدارک موجود به هیچ‌یک از ادیان رسمی کشور تشرف ندارید و تبعیت از مسلک بهائیت می‌نمایید و این امر زیان جبران‌ناپذیری بر فرهنگ اسلامی، بخصوص در کسوت معلمی وارد خواهد آورده علی‌هذا با ارجاع پرونده شما به کمیسیون پاکسازی تا تعیین قطعی از خدمت معلق میشوید.

 رئیس ناحیه [ناخوانا] آموزش و پرورش تهران

[مهر رسمی]

 [امضا]

۲۶ فروردین ۵۱

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]