[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

حکم اصلاح حقوق بازنشستگی یا از کار افتادگی

 

دولت جمهوری اسلامی

فرم ۴ - ۶۱  (۳۶ - ۱۲) سازمان امور اداری و استخدامی کشور

 

۱-وزارت / موسسه: راه آهن دولتی ایران

۲- دفتر کل: ۸۲۵۵۷

۳- شماره بازنشستگی: [حذف شده]

۴- نام: آقای: امیر بهادر

۵- نام خانوادگی: نور آسا

۶- نام پدر: سید ابوالقاسم

۷- شماره شناسنامه و محل صدور:

شماره شناسنامه: [حذف شده]  محل صدور: استان /شهرستان: [حذف شده]

۸- محل تولد:

۹- تاریخ تولد: ۱۰ بهمن ۱۳۰۷

۱۰- گروه: ۷

۱۱- پایه: ۱۴

۱۲- عنوان بالاترین شغل مورد تصدی در دوران خدمت: مسئول امور موازنه

۱۳- جنسیت: مرد

۱۴- محل دریافت: شهرستان: تهران بانک:

۱۵- تاریخ و شماره صدور آخرین حکم:

تاریخ: ۱ شهریور ۵۸، شماره: ۵۴۹۸۷

۱۶- مدت خدمت رسمی

جمع: ۲۷ سال،۵ ماه، ۲ روز

۱۷- وضع مستخدم: بازنشسته

۱۸- بالاترین مدرک تحصیلی: ۵ متوسطه

۱۹- تاریخ بازنشستگی یا از کار افتادگی: ۲۰ اردیبهشت ۵۴

۲۰- شرح حکم:

پیرو ابلاغ شماره ۵۴۹۸۷- ۱ شهریور ۵۸ و بموجب رأی شماره ۱۵۶-۱۵ شهریور ۶۲ هیئت بدوی بازسازی نیروی انسانی راه آهن جمهوری اسلامی ایران بدینوسیله از تاریخ ۱۵ شهریور ۶۲ (صدور رأی) منفصل دائم از خدمات دولتی شناخته میشوید؛ و حقوق بازنشستگی شما قطع میگردد./

۲۱- بدهی کسور بازنشستگی:

۲۲- تاریخ صدور حکم: ۱۰ مهر ۱۳۶۲ شماره صدور: ۱۱۷۸۲ / ۳۰

۲۳- حقوق بازنشستگی یا وظیفه از کار افتادگی پس از وضع کسور متعلقه از محل ----- قابل پرداخت است.

۲۴- نام و نام خانوادگی مقام مسئول: عباس نادیمی

عنوان پست سازمانی: از طرف مدیر کل امور بازنشستگان و موظفین

امضاء: [امضا]

نسخه: مستخدم

 

سازمان بازنشستگی کشور

صحت این حکم مورد گواهی است

نام و نام خانوادگی نماینده سازمان بازنشستگی ----- امضاء: ----- تاریخ: ----- شماره: -----

این حکم طی شماره: ۶۰۸۶- ۱۸ مهر ۶۲ به گواهی سازمان بازنشستگی کشور رسیده و بشماره: ۸۳۵۵۷ دفتر کل ثبت گردیده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]