[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

نسخه مخصوص ابلاغ به متهم

بسم‌الله الرحمن الرحیم

فرم شماره ١

 

بسمه تعالی

 

رأی شماره ۱۵۶ تاریخ ۱۵ شهریور ۶۲

مرجع رسیدگی: هیأت بدوی بازسازی نیروی انسانی مرکزی راه‌آهن

نوع اتهام: عضویت در فرقه ضاله بهائیت

گردش کار: پرونده اتهامی آقای امیر بهادر نام خانوادگی نور آسا فرزند ابوالقاسم (نام فامیل قبلی بابائی) متولد سال [ناخوانا] شماره شناسنامه [حذف شده]  صادره از تهران پست سازمانی بازنشسته سابقه کار پایه ۱۴ محل کار راه‌آهن شماره پرسنلی مستخدم [حذف شده] تحصیلات متوسطه متأهل/ مجرد توسط هیأت مورد رسیدگی قرار گرفت. هیأت در جلسه مورخ ---- با در نظر گرفتن مستندات ارائه شده رأی خود را به شرح زیر اعلام میدارد:

((رأی هیأت))

با توجه به محتویات پرونده و گزارش گروه تحقیق --×--، او با توجه به سایر اوضاع و احوال و قرائن موجود در پرونده امر اتهام منتسب به متهم بنظر هیأت ثابت و محرز است و جرم/جرائم نامبرده منطبق است با

 ١- انفصال دائم از خدمات موضوع بند ----- ماده ----- و

.٢- عضویت در فرقه ضاله بهائیت موضوع بند ٨ ماده ٢٩

قانونی بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب ۵/٧/۱۳۶۰ که مستنداً به بند ١١ ماده ٢٠ قانون مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم میگردد. این رأی به اسناد ماده ۴۶ قانون مذکور قطعی و لازم‌الاجرا است

 ظرف ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ به متهم (اعم از واقعی یا قانونی) قابل پژوهش در هیأت تجدیدنظر می‌باشد--×--

هیأت بدوی: مرکزی راه‌آهن

[امضا روی مهر رسمی]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]