[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

حکم کارگزینی

بسمه تعالی

جمهوری اسلامی

فرم ع ۳۲ (۴-۵۲) سازمان امور اداری و استخدامی کشور

 

۱– وزارت/ مؤسسه: آموزش و پرورش

۲– شماره مستخدم [حذف شده]

۳- نام خانم- اقدس الملوک

۴ –نام خانوادگی: جانانپور

۵ –نام پدر: یعقوب

۶ –شماره شناسنامه و محل صدور - شماره شناسنامه: [حذف شده] محل صدور: شهرستان کرمانشاه استان /فرماندار کلّ کرمانشاهان

۷ –محل تولد: کرمانشاه

۸ –تاریخ تولد: روز ۸ ماه ۸ سا ل ۱۳۱۱

۹– بالاترین مدرک و رشته تحصیلی: دیپلم در رشته: فنی

۱۰– عنوان پست ثابت سازمانی: مربی آمادگی

۱۱– رسته: آموزشی و فرهنگی در رشته آموزگاری طبقه -----

۱۲– گروه ۸

۱۳– پایه ۱۲

۱۴– واحد سازمانی: دبستان بهارنو

۱۵ –محل خدمت: بخش ۱۴ شهرستان تهران استان /فرماندار کلّ تهران

۱۶ – مجوز: بشرح متن حکم

۱۷ –نوع حکم: خروج از خدمت

۱۸ – شرح حکم:

باستناد فرم پرسشنامه الف خود جزٰء و فرقه بهائی معرفی کرده‌اید لذا طبق مشمول استخدام کشوری نمی‌باشد و از تاریخ ۱ شهریور ۱۳۵۹ بخدمت شما خاتمه داده میشود و در وزارت آموزش و پرورش هیچ‌گونه سمتی نخواهید داشت. ف

١٩ – حقوق، مزایا فوق‌العاده‌ها

٢٠- حقوق و مزایا و فوق‌العاده‌های مندرج در این حکم جمعاً به مبلغ به حروف-----ریال پس از وضع کسور قانونی از اعتبار-----فصل-----مواد-----قابل پرداخت است.

۲۱ –تاریخ اجرای حکم: ۱ شهریور ۱۳۵۹

۲۲ –تاریخ صدور و شماره حکم: تاریخ ۱۲ شهریور ۱۳۵۹ شماره ۱۴/ ۱۷۵۳۳

۲۳ –نام و نام خانوادگی مقام و مسئول اصغر نوروزی

عنوان پست ثابت سازمانی: رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه ۱۴

امضاء: [امضا]

۱۳ شهریور ۱۳۵۹

نسخه: مستخدم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]