[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

رأی هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری سازمان بنادر و کشتیرانی

 نظر به اینکه بموجب مندرجات پرونده اتهام منتسبه به آقای امامقلی شادمان پیروی از فرقه ضاله بهائیت بوده هیأت به موجب رأی شماره ۳۳۵ مورخه ۱۴ خرداد ۶۷ نامبرده را باستناد بند ٢ از ماده ١٩ قانون هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری و رعایت ماده ٣١ از همان قانون به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم و اعلام مینماید این رأی قطعی است مستخدم میتواند در صورت اعتراض به دیوان عدالت اداری شکایت نماید.

هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری سازمان بنادر کشتیرانی

پنجشنبه ٩ تیرماه ۱۳۶۷-۱۵ ذیقعده ۱۴۰۸

٣٠ ژوئن ١٩٨٨- شماره ۱۸۵۰۱

١٣

 [یادداشت دست نویس در حاشیه صفحه]

[روزنامهء:] اطلاعات

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخور کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]