تاریخ ٢٠ مهر ۱۳۶۰

جمهوری اسلامی ایران

وزارت آموزش و پرورش

اداره کل آموزش و پرورش استان یزد

 

محترماً گواهی میشود دوشیزگان اکرم و آفاق مطهری بعلت بهائی بودن از آموزشگاه راهنمائی دخترانه مارکار اخراج گردیده‌اند.

از طرف مدرسه راهنمائی دخترانه مارکار

[امضا روی مهر رسمی]