[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

نسخه مخصوص ابلاغ به متهم

فرم شماره-----

 

بسم‌الله الرحمن الرحیم

رأی شماره ١٢٧ یکصد بیست هفت تاریخ ١٠ اردیبهشت ۶۲

مرجع رسیدگی: هیأت بدوی بازسازی نیروی انسانی شماره ٣ وزارت پست تلگراف و تلفن

نوع اتهام عضویت در فرقه ضاله بهائیت

 

گردش کار: پرونده اتهامی آقای اکبر نام خانوادگی تقی زاه فرزند نصراله متولد سال ١٣٠٢ شماره شناسنامه [حذف شده] صادره از مراغه پست سازمانی رئیس پست استان خلخال سابقه کار ٣٠ سال محل کار آذربایجان شرقی شماره پرسنلی مستخدم [حذف شده]  تحصیلات [ناخوانا] متأهل توسط هیأت مورد رسیدگی قرار گرفت. هیأت در جلسه مورخ ١٠ خرداد ۶۲ با در نظر گرفتن مستندات ارائه شده رأی خود را بشرح زیر اعلام میدارد:

 

"رأی هیأت"

با توجه به محتویات پرونده و گزارش گروه تحقیق--×-- ، اظهارات شهود--×--، و استان آذربایجان شرقی و با توجه به سایر اوضاع و احوال و قرائن موجود در پرونده امر، اتهام /اتهامات منتسب به متهم بنظر هیأت ثابت و محرز است و جرم /جرائم نامبرده منطبق است با

۱-عضویت در فرقه ضاله بهائیت موضوع بند یک ١ ماده ١٩

قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب ۵ مهر۱۳۶۰ که مستنداً به بند هشت ٨ ماده بیست و نه ٢٩ قانون مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم میگردد:

توضیح اینکه این رأی پس از احضار وی از طریق مکاتبات و پیگیری لازم و عدم مراجعه نامبرده به هیئت صدور رأی غیاباً صادر گردید.

این رأی به استناد ماده (ناخوانا) قانون مذکور قطعی و لازم‌الاجرا است

ظرف ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ به متهم قابل پژوهش در هیأت تجدیدنظر می‌باشد×

هیأت بدوی

[امضاء روی مهر رسمی]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]