[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

فرم شماره ١

 

بسم‌الله الرحمن الرحیم

رأی شماره ٩٩٢ / ح / م/ ٢٨٣ تاریخ ٣ بهمن ۱۳۶۱

مرجع رسیدگی: هیأت بدوی بازسازی نیروی انسانی دانشگاه تهران

نوع اتهام: فرقه ضاله

 

گردش کار: پرونده اتهامی آقای احمد نام خانوادگی عطائی فرزند آقابزرگ

متولد سال ١٢٩٠ شماره شناسنامه [حذف شده] صادره از تهران پست سازمانی استاد، سابقه کار ٣٠ سال، محل کار دانشکده پزشکی، شماره پرسنلی مستخدم [حذف شده]، تحصیلات دکتری، متأهل/مجرد توسط هیأت مورد رسیدگی قرار گرفت. هیأت در جلسه مورخ ٢٨ فروردین ۱۳۶۱

با در نظر گرفتن مستندات ارائه‌شدۀ رأی خود را بشرح زیر اعلام میدارد:

 

"رأی هیأت"

با توجه به محتویات پرونده و گزارش گروه تحقیق--×-- ، و مرکز اسناد انقلاب اسلامی و با توجه به سایر اوضاع و احوال و قرائن موجود در پرونده امر، اتهام /اتهامات منتسب به متهم بنظر هیأت اسلامی ثابت و محرز است و جرم نامبرده منطبق است با

١ – عضویت فرقه ضاله که به اجماع مسلمین خارج از اسلام شناخته می‌شوند موضوع بند ٨ ماده ٢٩

قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب ۵ مهر ۱۳۶۰ که مستنداً به بند ١١ ماده ٢٠ قانون مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم میگردد:

این رأی به استناد ماده ۴۹ قانون مذکور قطعی و لازم‌الاجرا است

ظرف ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ به متهم قابل پژوهش در هیأت تجدید نظر می باشد

رئیس هیأت بدوی

[امضا و مهر رسمی]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]