[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

۴۳۲ [تاریخ:] ۲۸ فروردین ۱۳۵۹

 

آقای ابوالفضل ایمانی فروشنده و راننده شرکت زمزم نارمک

بدینوسیله با توجه به عضویت شما در فرقه ضاله بهائیت از تاریخ بیست و نه/یک/هزار و سیصد و پنجاه و نه اخراج و حق کار کردن را ندارید.

در صورتیکه این مورد را تکذیب مینمائید لطفاً تکذیب این مسئله را به تائید روحانیون محلی و ارگانهای انقلابی رسانده و پس از درج در جراید به شرکت ارسال دارید.

مدیر شرکت [ناخوانا] – زمانی

[امضا روی مهر رسمی]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]