[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آدرس ناخوانا]

[آرم]

جُمهوری اسلامی ایران

شرکت بیمۀ البرز

شعبه – میدان امام خمینی – خیابان امیرکبیر ساختمان بیمه البرز – شماره ۵

[مهر تلفن ناخوانا]

تاریخ ٢٠ /[؟]/۱۳۶۰

سرمایه [ناخوانا] ریال ١٠٠ درصد پرداخت شده

شماره ثبت ۶۷۹۶

شماره [ناخوانا]

 

بسمه تعالی

آقای ابراهیم جهانبانی

بر طبق دستور ریاست کل بیمه مرکزی ایران بعلت عضویت در فرقه ضاله بهائیت از تاریخ ١٣ تیر ۱۳۶۰ بخدمت شما خاتمه داده میشود.

امور اداری و کارگزینی شرکت بیمه البرز

[امضا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]