[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

رأی شماره  ۸۸۵ / ب / ۱۰۱ تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۶۱

مرجع رسیدگی: هیأت بدوی بازسازی نیروی انسانی بانک ملی ایران

نوع اتهام عضویت در فرقه ضاله صهیونیستی بهائیت

 

گردش کار: پرونده اتهامی خانم/آقای ابراهیم نام خانوادگی جاویدان فرزند [ناخوانا] متولد سال ١٢٩١ شماره شناسنامه [حذف شده] صادره از همدان پست سازمانی بازنشسته بانک ملی سابقه کار ٢٧ سال محل کار بازنشسته شماره پرسنلی مستخدم [حذف شده] تحصیلات سیکل اول متوسطه

متأهل توسط هیأت مورد رسیدگی قرار گرفت. هیأت در جلسه مورخ ۲۴ آبان ۶۱ با در نظر گرفتن مستندات ارائه‌شده رأی خود را به شرح زیر اعلام میدارد:

 

((رأی هیأت))

با توجه به محتویات پرونده و گزارش گروه تحقیق ×، اقرار متهم ×، و [ناخوانا] ۶۰۰۱ همدان از مرکز اسناد انقلاب اسلامی و توجه به سایر اوضاع‌واحوال و قرائن موجود در پرونده امر، اتهامات/اتهام منتسب به متهم بنظر هیأت ثابت و [ناخوانا] است و [ناخوانا] جرم نامبرده منطبق است با

عضویت در فرقه ضاله صهیونیستی بهائیت موضوع بند ١ماده [ناخوانا] ۱۹

قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب ۵ مهر ۱۳۶۰ که مستنداً به بند ٨ ماده ۲۹ قانون مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم میگردد. این رأی به استناد ماده ۴۶ قانون مذکور قطعی و لازم‌الاجرا است -----، ظرف ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ به متهم (اعم از واقعی یا قانونی) قابل پژوهش در هیأت تجدید نظر می‌باشد ×

هیأت بدوی: بانک ملی ایران – استان تهران

[امضا روی مهر رسمی]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]