[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:]

[تاریخ:] دوشنبه ۲۹ آذر ۱۳۶۱ – ۴ ربیع‌الاول ۱۴۰۳

[شماره:] ۱۱۷۵۲

 

بازسازی نیروی انسانی

هیئت بدوی شماره ۱ تهران

بسمه تعالی

وزارت نفت

احضاریه

۲۵۲۶۶- م الف

آگهی نوبت دوم

بدین‌وسیله به نامبردگان[۱] زیر برای آخرین بار ابلاغ میگردد ظرف یک هفته از تاریخ درج این آگهی به آدرس تهران- بلوار کریمخان زند، شرکت ملی صنایع پتروشیمی مراجعه نمایند. بدیهی است در صورت عدم مراجعه در مهلت مقرر هیئت موضوع را غیاباَ بررسی و اعلام رأی خواهد نمود.

 1. آقای امیرعباس موافق [فرزند] علی‌محمد [شماره شناسنامه حذف شده]
 2. آقای جهانگیر خزعلی اردستانی [فرزند] عبدالله [شماره شناسنامه حذف شده]
 3. آقای جمشید غضنفری [فرزند] هدایت الله [شماره شناسنامه حذف شده]
 4. آقای تراض الله اوحدی [فرزند] محمدابراهیم [شماره شناسنامه حذف شده]
 5. آقای عطاءالله اقبالی [فرزند] کربلائی عبدالکریم [شماره شناسنامه حذف شده]
 6. آقای درخشنده اشراقیان [فرزند] نعمت‌الله [شماره شناسنامه حذف شده]
 7. آقای علی‌محمد اعظمی [فرزند] جلال [شماره شناسنامه حذف شده]
 8. آقای عنایت‌الله اشراقی [فرزند] یدالله [شماره شناسنامه حذف شده]
 9. آقای سهراب بقائی [فرزند] ناصر [شماره شناسنامه حذف شده]
 10. آقای نصرالله بزرگ زاد [فرزند] علی [شماره شناسنامه حذف شده]
 11. آقای عبدالکریم بازگیر [فرزند] محمدصادق [شماره شناسنامه حذف شده]
 12. آقای هدایت الله بهجت [فرزند] گل محمد [شماره شناسنامه حذف شده]
 13. آقای نیر بلوری [فرزند] [شماره شناسنامه حذف شده]
 14. آقای فتح‌الله بقائی [فرزند] محمود [شماره شناسنامه حذف شده]
 15. آقا ذبیح‌الله بابا محمدی اسفندیاری [فرزند] احمد [شماره شناسنامه حذف شده]
 16. آقای جهانگیر پیرمرادیان [فرزند] یحیی [شماره شناسنامه حذف شده]
 17. خانم ایراندخت پیروزمندی [فرزند] عبدالحسین [شماره شناسنامه حذف شده]
 18. خانم سرور جوانمردی [فرزند] کیخسرو [شماره شناسنامه حذف شده]
 19.  
 20. خانم سرور حقیقی نجف‌آبادی [فرزند] فرج‌الله [شماره شناسنامه حذف شده]
 21. خانم پریچهر خوشبین [فرزند] یوسف [شماره شناسنامه حذف شده]
 22. خانم روح‌انگیز خداوندی یزدی [فرزند] رشید [شماره شناسنامه حذف شده]
 23. آقای بهجت الله سعادتی [فرزند] رضا [شماره شناسنامه حذف شده]
 24. خانم زهره مذکوری [فرزند] مهربان [شماره شناسنامه حذف شده]
 25. آقای حسن اعظمی اسکوئی [فرزند] یوسف [شماره شناسنامه حذف شده]
 26. خانم منیژه اتحادیه [فرزند] حبیب‌الله [شماره شناسنامه حذف شده]
 27. آقای سید جواد دانا [فرزند] سید علی [شماره شناسنامه حذف شده]
 28. آقای هوشنگ ثابتیان [فرزند] سهیل [شماره شناسنامه حذف شده]
 29. آقای بیوک رضائی اسکوئی [فرزند] محمدحسن [شماره شناسنامه حذف شده]
 30. آقای فرهنگ روشن ضمیر [فرزند] هدایت الله [شماره شناسنامه حذف شده]
 31. آقای منوچهر روحانی [فرزند] علی‌اکبر [شماره شناسنامه حذف شده]
 32. آقای ناصر شعله پاک [فرزند] محمدعلی [شماره شناسنامه حذف شده]
 33. آقای یوسف غصیانی [فرزند] محمدابراهیم [شماره شناسنامه حذف شده]
 34. آقای علی غفور پور [فرزند] محمدکاظم [شماره شناسنامه حذف شده]
 35.  
 36. آقای نوشزاد فرزین [فرزند] نور محمد [شماره شناسنامه حذف شده]
 37. آقای حبیب‌الله فنائیان [فرزند] علی [شماره شناسنامه حذف شده]
 38. آقای محمود فروهر [فرزند] شکرالله [شماره شناسنامه حذف شده]
 39. خانم مهدخت مدیر مقدم [فرزند] هدایت الله [شماره شناسنامه حذف شده]
 40. خانم پرویندخت مدرک نجف‌آبادی [فرزند] علی [شماره شناسنامه حذف شده]
 41. آقای بدیع الله نور [فرزند] عزت‌الله [شماره شناسنامه حذف شده]
 42.  
 43. آقای محمود نوری [فرزند] حسین [شماره شناسنامه حذف شده]
 44. آقای شعاع‌الله نیکان پور [فرزند] محمدابراهیم [شماره شناسنامه حذف شده]
 45. آقای عطاء‌الله نیرو [فرزند] نادر [شماره شناسنامه حذف شده]
 46. آقای محمد تهوری [فرزند] محمدرضا [شماره شناسنامه حذف شده]
 47. آقای بقاء‌الله باقری [فرزند] امیر [شماره شناسنامه حذف شده]
 48. آقای نصرت‌الله طبیانی فرد [فرزند] باب الله [شماره شناسنامه حذف شده]
 49. آقای عطاءالله اعظمی [فرزند] شعبانعلی [شماره شناسنامه حذف شده]
 50. آقای محمدمهدی شاکری شمیرانی [فرزند] خلیل [شماره شناسنامه حذف شده]
 51. آقای کوچکعلی لیموچی دله [فرزند] شمیعلی [شماره شناسنامه حذف شده]
 52. آقای امیر صالحی مسجدسلیمانی [فرزند] حیدر [شماره شناسنامه حذف شده]
 53. خانم فاطمه سادات شفیعی [فرزند] رضا [شماره شناسنامه حذف شده]
 54. آقای محمدرضا صیاد [فرزند] محمود [شماره شناسنامه حذف شده]
 55. آقای ناصر رحیمی [فرزند] دانیال [شماره شناسنامه حذف شده]
 56. آقای اردشیر الهی [فرزند] اسماعیل [شماره شناسنامه حذف شده]
 57. آقای فرامرز اقراری [فرزند] رحمت‌الله [شماره شناسنامه حذف شده]
 58. آقای حمید شایسته [فرزند] هادی [شماره شناسنامه حذف شده]
 59. آقای شکرالله ثابت سروستانی [فرزند] علی‌محمد [شماره شناسنامه حذف شده]
 60. آقای جهانپور دبیری [فرزند] محمود [شماره شناسنامه حذف شده]
 61. آقای عزیز الله صادقپور [فرزند] میرزا آقا [شماره شناسنامه حذف شده]
 62. آقای حسن صانعی خوانساری [فرزند] رضا [شماره شناسنامه حذف شده]
 63. آقای جلال نوری [فرزند] مسیح [شماره شناسنامه حذف شده]
 64. آقای دیانت الله یزدانی [فرزند] محمد کریم [شماره شناسنامه حذف شده]
 65. آقای مهدی دلجـوئی [فرزند] سعد الله [شماره شناسنامه حذف شده]
 66.  
 67. آقای شاهرخ پیرمرادی [فرزند] نصرالله [شماره شناسنامه حذف شده]
 68. آقای هرصل تربتی [فرزند] عزیز الله [شماره شناسنامه حذف شده]
 69. خانم شهلا اخلاقی منفرد [فرزند] بهاءالدین [شماره شناسنامه حذف شده]
 70. آقای سهراب شکیب [فرزند] عزیز الله [شماره شناسنامه حذف شده]
 71. آقای هوشنگ صفائی پور [فرزند] عزیز الله [شماره شناسنامه حذف شده]
 72. آقای یوسف مستقیم [فرزند] رفائیل [شماره شناسنامه حذف شده]
 73. بدیع الله نفیسی یزدی [فرزند] لقمان [شماره شناسنامه حذف شده]
 74. خانم مهربانو نجمی [فرزند] محمد [شماره شناسنامه حذف شده]
 75. آقای فرهنگ مزیدی شرف‌آبادی [فرزند] نصرالله [شماره شناسنامه حذف شده]
 76. آقای اردشیر مرزبانی [فرزند] سهراب [شماره شناسنامه حذف شده]
 77. آقا منصور مختاری [فرزند] علی [شماره شناسنامه حذف شده]
 78. آقای محمدتقی مستوفی [فرزند] جعفر [شماره شناسنامه حذف شده]
 79.  
 80. محمود فتحی زاده [فرزند] حسن [شماره شناسنامه حذف شده]
 81. آقای محمدباقر صادقی [فرزند] شیخ حسن [شماره شناسنامه حذف شده]
 82. آقای خسرو هرمز [فرزند] مهربان [شماره شناسنامه حذف شده]
 83. خانم الهه صمیمی [فرزند] جلال [شماره شناسنامه حذف شده]
 84. آقای حسین شریفی [فرزند] محمد شریف [شماره شناسنامه حذف شده]
 85. خانم صدیقه شهرابی فراهانی [فرزند] علی [شماره شناسنامه حذف شده]
 86. آقای عبدالحسین شمالی [فرزند] علی [شماره شناسنامه حذف شده]
 87. آقای احمدعلی شجاع [فرزند] محمدحسین [شماره شناسنامه حذف شده]
 88. خانم اختر سیفی حق‌شناس [فرزند] محمد [شماره شناسنامه حذف شده]
 89. آقای سر الله سیفی حق‌شناس [فرزند] محمد [شماره شناسنامه حذف شده]
 90. آقای حسین زکی [فرزند] عباس [شماره شناسنامه حذف شده]
 91. آقای سیروس زرگر پور [فرزند] یوسف [شماره شناسنامه حذف شده]
 92. آقای محمد رعایائی اردکانی [فرزند] رضا [شماره شناسنامه حذف شده]
 93. آقای ناصر رحمانی [فرزند] شکرالله [شماره شناسنامه حذف شده]
 94. آقا فریدون جزایری [فرزند] سید حمید [شماره شناسنامه حذف شده]
 95. آقای محمد شریف خمان [فرزند] یحیی [شماره شناسنامه حذف شده]
 96. آقای حبیب‌الله داروئی [فرزند] نجف [شماره شناسنامه حذف شده]
 97. خانم ناهید بصاری [فرزند] اسدالله [شماره شناسنامه حذف شده]
 98. خانم فرخنده ایمانی [فرزند] محمدباقر [شماره شناسنامه حذف شده]
 99. آقای پرویز دبیری فراهانی [فرزند] محمود [شماره شناسنامه حذف شده]
 100. خانم مریم انوری [فرزند] سعید [شماره شناسنامه حذف شده]
 101. آقای فرزین افصحی [فرزند] رحمت‌الله [شماره شناسنامه حذف شده]
 102. آقای علی آب سنگرف [فرزند] غلامحسین [شماره شناسنامه حذف شده]
 103. آقای رضا قلی رضائی [فرزند] فرح [شماره شناسنامه حذف شده]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

[۱] [تمامی نامبردگان بهائی نمی‌باشند]