[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

دستور ۶۶۸ ماده ۷

 

از تاریخ یکم دیماه ۱۳۵۸ تعداد هشت نفر پرسنل مشروحه زیر جمعی فرماندهی لوج نزاجا به علت گرایش به مسلک بهائی بنا به تصویب نامه هیئت‌وزیران دولت جمهوری اسلامی ایران و تصویب کمیسیون پنج‌نفری از خدمت ارتش جمهوری اسلامی ایران اخراج و مراتب در ماده ۲ دستور همگانی شماره ۷۵ ارتش جمهوری اسلامی ایران درج گردیده است:

۱-سرهنگ پزشک نصرت اله قائم‌مقامی

۲-سرگرد پیاده مسیح یحیوی ساروکلائی

 ۳-سرهنگ ۲ اردنانس سید موسی حیدری

۴- ستوانیکم مهندس محمد نعمتی وادقانی

 ۵- سرگرد پیاده اردشیر ثابتی

۶- سرهنگ ۲ اردنانس نصر اله اتحادی

۷- سرگرد پیاده منصور توفیق قزوینی

۸- سروان اردنانس پرویز واقف مقدم

مدرک امریه ۴۵- ۳- ۷۰۱ کن ۱۵ آذر ۵۸ معاونت پرسنلی نزاجا

ف لوج ن ز ا ج ا سرهنگ ستاد راستین

معاون اداری ن ز ا ج ا سرهنگ ستاد [آهنخواء]

مدیر پرسنل ن ز ا ج ا سرهنگ سلیمی

[امضا]

[مهر ناخوانا]

شماره ۲۱ – ۳-۷۰۱ -۲۱- کلی – ۱۹ آذر ۵۸

گیرندگان:

۱-معاونت تعمیر و نگهداری لوج (اداری) جهت هرگونه اقدام در مورد افسران ردیف‌های ۵ و ۷ و ۸

۲- معاونت آماد لوج (اداری) جهت هرگونه اقدام در مورد افسران ردیفهای ۳ و ۶

۳- فرمانده آمادگاه آبیک جهت هرگونه اقدام در مورد افسر ردیف ۴

۴- ف پش ق لوج جهت هرگونه اقدام در مورد افسر ردیف ۱

۵- مدیریت پرسنل (شعبه افسران) جهت هرگونه اقدام در مورد افسر ردیف ۲

۶- مدیریت آماد لوج (اداری) جهت هرگونه اقدام در مورد تمامی افسران

۷- مدیریت مهمات لوج جهت هرگونه اقدام در مورد تمامی افسران

۸- فرمانده پادگان مسجدسلیمان جهت هرگونه اقدام در مورد افسران ردیفهای ۵ و ۷

۹-شعبه سازمان جهت آگاهی.

۱۰- شعبه آمار جهت آگاهی

۱۱- شعبه حقوقی معاونت تعمیر و نگهداری جهت اقدام.

۱۲- شعبه حقوقی معاونت آماد جهت اقدام.

۱۳- شعبه حقوقی آمادگاه آبیک جهت اقدام.

۱۴- شعبه حقوقی مدیریت [ناخوانا] پرسنل جهت اقدام.

۱۵- شعبه حقوقی پادگان مسجدسلیمان جهت اقدام.

۱۶- متصدی تعرفه ن پ ۱ جهت اقدام.

۱۷- بایگانی شعبه افسران جهت اقدام.

 

اقدام کننده: استوار آزاد (۲۸۹)

[یادداشت دستنویسی شماره در پایین صفحه]

۱۸

۳۸۰-۲۵۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]