[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

اخراج افسران و درجه‌داران بهائی

١- شورای انقلاب اسلامی ایران در تاریخ ٢٩ آبان ۱۳۵۸ بنا به پیشنهاد وزارت دفاع ملی ماده واحده‌ای را تحت عنوان منع استخدام کسانیکه متدین بیکی از ادیان (اسلام زرتشتی – کلیمی- مسیحی) نیستند در نیروهای مسلح تصویب نمودند و در تاریخ ٢٩ آذر ۵۸ مراتب در روزنامه اطلاعات درج گردید.

٢- در تاریخ ۱۵ آذر ۵۸ طی شماره ۴۵/ ٠٣/ ٧٠١ از کارگزینی نیروی زمینی ۵۱ نفر از افسران را بعلت گرایش به مسلک بهائی از یکم دیماه ۵۸ از خدمت اخراج و مراتب در ماده ٢ دستور همگانی شماره ۷۵ درج گردید.

٣- افسران و درجه‌داران طی نامه‌ها و تلگرافات بحضور آیت‌الله‌العظمی امام خمینی و شورای انقلاب و وزارت دفاع و روسای ستاد مشترک و نیروی زمینی و نیروهای دیگر با ارائه مدرک مثبته مستدله این عمل را مخالف آیات قرآن کریم و قانون اساسی و اظهارات آیات عظام و مغایر قانون حقوق بشر دانسته استدعای رفع ظلم کرده‌اند.

۴- در ماده واحده قطع حقوق بازنشستگان بهائی را نیز شامل گردیده است.

۵- از طرف جامعه بهائی طی نامه و تلگرافات باولیای امور تظلم شده است.

ماده واحده

ماده واحده – استخدام کسانیکه متدین بیکی از ادیان اسلام – زرتشتی – کلیمی و مسیحی نیستند در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مطلقاً ممنوع است.

تبصره ١- کسانیکه متدین بیکی از ادیان مصرح در این قانون نبوده و قبلاً به استخدام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده‌اند در صورتیکه ارشاد شده و صادقانه اسلام را قبول نمایند کماکان در خدمت ابقاء و الا از خدمت اخراج خواهند شد.

تبصره ٢- بازنشستگان، موظفین و مستمری بگیران نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در صورتیکه متدین بیکی از ادیان مصرح در این قانون نباشند از دریافت حقوق مربوطه محروم خواهند بود مگر آنکه ارشاد شده و صادقانه اسلام را قبول نمایند.

تبصره ٣- درجه‌داران و کارمندان غیر نظامی همطراز آنان و افراد بازنشسته موظف و مستمری بگیران آنان بعلت استضعاف از شمول تبصره ٢ این قانون مستثنی میباشند.

تبصره ۴- ملاک تشخیص ارشاد و قبول دین اسلام ارائه مدرک کتبی از یکی از مراجع تقلید مبنی بر تبری از عقاید قبلی و تشرف به دین مبین اسلام و درج مراتب در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشور میباشد.

۶- پس از اقدامات و شکایات و پی گیری مستمر لایحه قانونی الحاقیه ذیل صادر گردید:

لایحه قانونی الحاق یک تبصره به قانون منع استخدام کسانیکه متدین بیکی از ادیان رسمی نیستند مصوب ٢٢ آبان ۱۳۵۸

ماده واحده

تبصره زیر به لایحه قانونی منع استخدام کسانیکه متدین بیکی از ادیان رسمی اسلام، زرتشتی، کلیمی و عیسوی نیستند در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب ١٩ آبان ۱۳۵۸ الحاق میگردد.

تبصره – چنانچه به تشخیص وزارت دفاع ملی افراد مشمول تبصره ١ این قانون در مدت خدمت تبلیغ مرامی ننموده و صادقانه انجام وظیفه نموده باشند با سپردن تعهد به عدم تبلیغ و فعالیت مرامی به نسبت سنوات خدمت بازنشسته و یا بازخرید خدمت خواهند شد.

در مورد افراد مشمول تبصره ٢ در صورت واجد بودن شرایط فوق کماکان حقوق مربوطه را دریافت خواهند نمود.

شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]