[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

صفحه ۱۱ دستور همگانی ارتش جمهوری اسلامی ایران شماره ۷۵

ماده ۲- اخراج

الف- از تاریخ یکم دیماه ۱۳۵۸ تعداد ۵۱ نفر افسران مشروحه زیر جمعی ارتش جمهوری اسلامی ایران که دارای مسلک بهائی می‌باشند بنا به تصویب نامه هیئت وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران و تصویب کمیسیون پنج‌نفری از خدمت ارتش اخراج میگردند.

۱- ستوانسوم مخابرات سید علی زمانی

۲- سرهنگ مخابرات حسین شریفی فرزند رمضانعلی

۳- سرهنگ مخابرات حسین شریفی فرزند ناصر قلی

۴- سرهنگ دوم پیاده مسعود فرزانه

۵- سرهنگ پیاده حسین فهندژ سعدی

۶- ستوانیکم مهندس محمد نعمتی وادقانی

۷- سرهنگ پزشک نصرت اله قائم مقامی

۸- سرگرد پیاده ناصر ایوب زاده

۹- سرگرد قضائی داریوش فارانپور

۱۰- ناخدا سوم الکترونیک هوتن مشکین نفس

۱۱- ناخدا سوم ترابری ایرج یزدانی

۱۲- ناخدا سوم فرداد قائمی محمود زاده

۱۳- سرهنگ دندانپزشک هوشنگ داوری

۱۴- سرهنگ پزشک حبیب اله یزدانی

۱۵- سرهنگ پیاده نصرت اله وحدت

۱۶- سرهنگ دوم زرهی قدرت اله هوشیدری فراهانی

۱۷- سرهنگ دوم پیاده یدالله شاکری نیا

۱۸-سرهنگ دوم پیاده مسعود فرزانگان

۱۹- سرهنگ دوم پیاده سیروس باستانی حصاری

۲۰- سرهنگ دوم توپخانه کامیوزیا طاهری

۲۱- سرگرد توپخانه سمیع الله توکلی

۲۲- سرگرد توپخانه فرهنگ حکیمی نجف آبادی

۲۳- سرگرد آجودانی خسرو بهبودی

۲۴- سرگرد پیاده منوچهر همتی

۲۵- سرهنگ دوم پیاده مسیح الله یحیوی سارکلائی

۲۶- سرهنگ دوم توپخانه فریدون معصوم زاده

۲۷- سرهنگ دوم اردنانس سید موسی حیدری

۲۸- سرگرد توپخانه فرهنگ حکیمی

۲۹- سرگرد توپخانه منوچهر اصلاح پذیر اسفندیاری

۳۰ – سرگرد پیاده اردشیر ثابتی

۳۱- سرهنگ دوم دژبان جمشید بهرام جاویدی

۳۲- سرهنگ دوم اردنانس نصر اله اتحادی

۳۳- سرگرد مهندس عطاء اله بی آزار

۳۴- سرگرد مهندس میثاق لقایی

۳۵- سرگرد مخابرات نعیم انوری

۳۶- سرگرد پیاده منصور توفیق قزوینی

۳۷- سروان پیاده روح اله یزدانی

۳۸- سرهنگ دوم اردنانس لسان اله فهندژ سعدی

۳۹- سرهنگ دوم پیاده هوشنگ فتاحی ماهفروجکی

۴۰- سرهنگ زرهی منصور وفائی

۴۱- ستواندوم خدمات بهداری اسداله امری حصاری

۴۲- ستواندوم ترابری فریبرز کریم نیا نامقی

۴۳- سرگرد قضائی جواد رحمانی کلهرودی

۴۴- سرگرد پیاده هوشنگ سازگار

۴۵- سروان خدمات بهداری فریدون یزدانی

۴۶- سروان توپخانه فیروز رحمانی اقدس

۴۷- سروان دارائی عطاء اله زارع نجف آبادی

۴۸- سروان دارائی بهروز طیرانی دقیق

۴۹- سروان اردنانس پرویز واقف مقدم

۵۰- ستوانیکم آجودانی ذبیح اله وجدانی

۵۱- ستواندوم توپخانه مصطفی خطیبی اسفنجانی

 

مدرک . نامه شماره ۶۲- ۱ / ٠۵ – ۶۰۳ - ۲۶ آبان ۱۳۵۸ وزارت دفاع ملی

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]