[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

صفحه ۱۱ دستور همگانی ارتش جمهوری اسلامی ایران شماره ۷۵

ماده ۲- اخراج

الف- از تاریخ یکم [دیماه] ۱۳۵۸ تعداد ۵۱ نفر افسران مشروحه زیر جمعی ارتش جمهوری اسلامی ایران که دارای مسلک بهائی می‌باشند بنا به تصویب نامه هیئت وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران و تصویب کمیسیون پنج‌نفری از خدمت ارتش اخراج میگردند.

 

۱-ستوانسوم مخابرات سید علی زمانی

۲- سرهنگ مخابرات حسین شریفی فرزند رمضانعلی

۳- سرهنگ مخابرات حسین شریفی فرزند ناصر قلی

۴- سرهنگ دوم پیاده مسعود فرزانه

۵- سرهنگ پیاده حسین فهندژ سعدی

۶- ستوانیکم مهندس محمد نعمتی وادقانی

۷- سرهنگ پزشک نصرت اله قائم مقامی

۸-سرگرد پیاده ناصر ایوب زاده

۹- سرگرد قضائی داریوش فارانپور

۱۰- ناخدا سوم الکترونیک هوتن مشکین نفس

۱۱- ناخدا سوم ترابری ایرج یزدانی

۱۲- ناخدا سوم فرداد قائمی محمود زاده

۱۳- سرهنگ دندانپزشک هوشنگ داوری

۱۴- سرهنگ پزشک حبیب اله یزدانی

۱۵- سرهنگ پیاده نصرت اله وحدت

۱۶- سرهنگ دوم زرهی قدرت اله هوشیدری فراهانی

۱۷- سرهنگ دوم پیاده یدالله شاکری نیا

۱۸-سرهنگ دوم پیاده مسعود فرزانگان

۱۹- سرهنگ دوم پیاده سیروس باستانی حصاری

۲۰- سرهنگ دوم توپخانه کامیوزیا طاهری

۲۱- سرگرد توپخانه سمیع الله توکلی

۲۲-سرگرد توپخانه فرهنگ حکیمی نجف آبادی

۲۳- سرگرد آجودانی خسرو بهبودی

۲۴-سرگرد پیاده منوچهر همتی

۲۵- سرهنگ دوم پیاده مسیح الله یحیوی سارکلائی

۲۶- سرهنگ دوم توپخانه فریدون معصوم زاده

۲۷- سرهنگ دوم اردنانس سید موسی حیدری

۲۸-سرگرد توپخانه فرهنگ حکیمی

۲۹- سرگرد توپخانه منوچهر اصلاح پزیر اسفندیاری

۳۰ – سرگرد پیاده اردشیر ثابتی

۳۱- سرهنگ دوم دژبان جمشید بهرام جاویدی

۳۲- سرهنگ دوم اردنانس نصر اله اتحادی

۳۳- سرگرد مهندس عطاء اله بی آزار

۳۴- سرگرد مهندس میثاق لقایی

۳۵- سرگرد مخابرات نعیم انوری

۳۶-سرگرد پیاده منصور توفیق قزوینی

۳۷- سروان پیاده روح اله یزدانی

۳۸- سرهنگ دوم اردنانس لسان اله فهندژ سعدی

۳۹- سرهنگ دوم پیاده هوشنگ فتاحی ماهفروجکی

۴۰- سرهنگ زرهی منصور وفائی

۴۱- ستواندوم خدمات بهداری اسداله امری حصاری

۴۲- ستواندوم ترابری فریبرز کریم نیا نامقی

۴۳- سرگرد قضائی جواد رحمانی کلهرودی

۴۴- سرگرد پیاده هوشنگ سازگار

۴۵- سروان خدمات بهداری فریدون یزدانی

۴۶- سروان توپخانه فیروز رحمانی اقدس

۴۷- سروان دارائی عطاء اله زارع نجف آبادی

۴۸- سروان دارائی بهروز طیرانی دقیق

۴۹- سروان اردنانس پرویز واقف مقدم

۵۰- ستوانیکم آجودانی ذبیح اله وجدانی

۵۱- ستواندوم توپخانه مصطفی خطیبی اسفنجانی

مدرک . نامه شماره ۶۲- ۱ /۵ – ۶۰۳ - ۲۶ آبان ۱۳۵۸ وزارت دفاع ملی

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]