[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

استانداری چهارمحال و بختیاری

فرمانداری شهرستان بروجن

بسمه تعالی

تاریخ: -----

شماره: -----

پیوست: -----

 

شما ای حکومتها چه گمان میکنید آن شمشیر که بر کمرتان بستیم و آن کرسی که به اختیار شما گذاشتیم برای آن نیست که خون مردم را بریزید یا دست رنج بیچارگان را بخورید.

از فرمان امام علی (ع) به مالک اشتر

فرمانداری محترم شهرستان بروجن

احتراماً پاسخ‌نامه شماره ----- با توجه به فتوکپی نامه آقایان ----- و سایرین اشعار میدارد که چون نامبردگان جزء فرقه ضاله بهائیت بوده و در جلسه مجمع عمومی مورخ ----- موضوع از طرف اعضاء مطرح و به اکثریت آراء مقرر گردید که نامبردگان را از لیست اعضاء شرکت حذف و سرمایه نامبردگان مسترد شده ناگزیر از طرف شرکت بنامبردگان پیشنهاد گردید که برائت خود را از این اتهام در حضور امام‌جمعه شهر اعلام نمایند ولی نامبردگان حاضر به چنین عملی نگردیده‌اند تا مثل سایر اعضاء سهمیه بآنان تحویل گردد و چون راهی برای این شرکت باقی نماند ناچار سرمایه آقایان طی چکهای بانکی به آنان مسترد گردید و مراتب برای اطلاع آن مقام اعلام میگردد./.

رئیس هیئت‌مدیره شرکت تعاونی پارچه‌فروشان شهرستان بروجن

حاج اکبر پناهی

 

رونوشت جهت اطلاع به آقای ----- و سایرین ارسال میگردد. /الف

سادات شریف

فرماندار بروجن

[امضا]

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]