[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

دادسرای انقلاب اسلامی گرگان

تاریخ: ۲۵ آبان ۶۲

شماره ۱۴۴۱۶

پیوست

به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گرگان -ا- ط

موضوع: اموال فرقه ضاله بهائیت

عطف به شماره ۴۹۷-٢٠- ٢٣ / ٣ مورخ ۲۱/۸/ ۶۲ حسب اظهارنظر حاکم شرع محترم دادگاه انقلاب اسلامی گرگان توقیف اموال اعضای محفل که وابستگی آن‌ها به بیت‌العدل و اسرائیل محرز است بلامانع است مقتضی است لوازم احتکاری کتب مکشوفه ضمن تهیه صورت‌مجلس به این دادسرا تحویل گردد % ز

از طرف: علی‌اکبر عرب

دادسرای انقلاب اسلامی گرگان

[امضا روی مهر رسمی]

[مهر:] اندیکس شد

[مهر رسمی با شماره و تاریخ]

ورود به دفتر دبیرخانه سپاه پاسداران گرگان

شماره ثبت: ۶

اقدام کننده: اطلاعات

تاریخ ورود: ۲۵ /۸/ ۶۲

سابقه:

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]