[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

پروانه بهره برداری

موقت یک ساله

شرکت سهامی آب منطقه‌ای غرب

شماره پروانه: ۷۲۰ /۷۰۰ /۱۷۵۴۶

تاریخ: ۱۶ مهرماه ۱۳۷۹

موضوع پروانه: حفر و بهره برداری از یک حلقه چاه نیمه عمیق

پروندهٴ کلاسه: -----

به استناد ماده ۳ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶ اسفند ۱۳۶۱ و آیین نامه‌های مربوطه به آقای عزت‌الله گونیایی اجازه داده می‌شود از یک حلقه چاه موضوع پروانه شماره ----- مورخ ------واقع در اراضی حسن‌آباد در قریه حسن‌آباد شهرستان سنندج به شماره پلاک ---- به مساحت ----- هکتار / متر مربع با مشخصات زیر اقدام به بهره‌برداری نماید:

۱- عمق چاه  پانزده ۱۵ متر تواٴم با [نا‌خوانا]

۲- قطر لوله آبده دو ۲ اینچ

۳- قطر لوله جدار ۵۴ اینچ

۴- میزان بهره برداری به ظرفیت حد‌اکثر یک ۱ لیتر در ثانیه بطور متناوب و نصب کنتور حجمی برای مصارف گورستان (بهداشتی)

۵- حد‌اکثر قدرت مجاز موتور ۱۰ ده اسب بخار ۳۶ /۷ کیلووات

۶- محل چاه موضوع این پروانه به فاصله ۱۵۰ متر از چاه یا چاه‌ها قرار دارد

۷- حد‌اکثر مدت کار یک هزار ساعت در سال با ظرفیت ۳۶۰۰ متر مکعب

۸- دارنده پروانه ملزم به رعایت شرایط و مقررات مذکور در ظهر این پروانه می‌باشد.

رحمت‌الله جهانتابی

مدیر کل آب استان کردستان

[امضاء و مُهر]

۱۶ مهرماه ۱۳۷۹

 

محل تمدید پروانه

۱- این پروانه از تاریخ ----- تا تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۸۴ دارای اعتبار می‌باشد

۲- میزان بهره برداری مجاز حداکثر یک لیتر در ثانیه

۳- حداکثر قدرت مجاز موتور ۱۰ اسب بخار ده

۴- حد‌اکثر مدت کارکرد ۱۰۰۰ ساعت در سال یکهزار

۵- شمارهٴ فیش بانکی ۵۱۷۷۰۷ تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۸۴

۶- بهره برداری سالانه ۳۶۰۰ متر مکعب

۷- مبلغ قابل پرداخت ۸۲۶۰۰۰ ریال

[امضاء و مهر]

۳۱/ ۱۰۰/ ۳۵۷۵۶ - ۱ بهمن ماه ۱۳۸۷

 

سایر توضیحات

محل تمدید پروانه

۱- این پروانه از تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۸۴ تا تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۸۷دارای اعتبار می باشد

۲- میزان بهره برداری مجاز حداکثر یک لیتر در ثانیه

۳- حداکثر قدرت مجاز موتور ده اسب بخار

۴- حداکثر مدت کار کرد ۱۰۰۰ ساعت در سال

۵- شمارهٴ فیش بانکی کامپیوتری تاریخ ۱ بهمن ۱۳۸۷

۶- بهره برداری سالانه ۳۶۰۰ متر مکعب

۷- مبلغ قابل پرداخت ۱۱۲۲۰۰۰ ریال

عبدالله مشیر پناهی [امضاء]

 مدیر امور آب استان کردستان

[مُهر امور منابع آب شهرستان سنندج]

 

سایر توضیحات:

[یادداشت دستنویسی بالای صفحه:]

۷۱ / ۷/ ۹۹۷ – ۱۶ خرداد ۱۳۸۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]