[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

دادسرای استان فارس و بنادر

شماره -----

تاریخ -----

پیوست ----

رونوشت نامه ۴۱۸- ۲۶  تیر  ۶۴-- ۵/١٨/۶۱

اداره درگذشتگان

کفن و دفن جسد متعلق به مردی بنام عباسعلی صادقی پور فرزند رضا که طبق حکم شماره ۳۱۶۵ - [تاریخ:]-٢٠ تیر ۶۱ دادگاه انقلاب و [ناخوانا] شماره ۶۶ / ٩٢ / ۶۱ - [تاریخ:] ٢٣ تیر ۶۱ دادستانی انقلاب اسلامی شیراز محکوم به اعدام و تیرباران شده است بلا منع است، ضمناً حسب مرکز دادستانی انقلاب نامبرده بهائی می‌باشد و می‌بایست در قبرستان بهائیان دفن شود ٠

دکتر صادقی امضاء

 ۲۶ تیر ۱۳۶۱

[مهر رسمی]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]