[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

قوه قضائیه

 

شماره [۵۰۰]

تاریخ: ٢ شهریور ١٣۷۶

سازمان پزشکی قانونی کشور

سازمان پزشکی قانونی استان اصفهان

 

پروانه دفن

بموجب این برگ اجازه دفن [ناخوانا] فرزند عزیزالله شهرت عنایتی اردستانی سن ۶۳ساله که بعلت بعداً تعیین می‌شود در تاریخ ١٣ماه تیر ۱۳۷۶ در گذشته است داده میشود.

 

پزشک قانونی

[امضا روی مهر رسمی]

سازمان پزشکی قانونی کشور

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]