[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

دادسرای انقلاب اسلامی

((رفسنجان))

[آرم]     

جمهوری اسلامی ایران

تاریخ

شماره

پیوست

 

جناب آقای یداله محمد حسینی

احتراماً - بنا به تصمیم دادستان معظم انقلاب اسلامی رفسنجان می توانید [ناخوانا] امسال(۶۰) را که از آقای اسدالله صادق زاده واقع در ملک آباد اجاره کرده بودید ضبط نموده و مال اجاره را [ناخوانا] بپردازید و پس از آن اموال را تحویل دادسرای انقلاب اسلامی رفسنجان بدهید.%

دادسرای انقلاب اسلامی رفسنجان

[امضا روی مهر رسمی]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]