[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

رونوشت دادنامه شماره ۱۰۸ مورخه ۱۷ بهمن ۱۷ در خصوص ادعا نامه شماره ۸۶ آقای مدعی‌العموم کاشان بخلاصه آنکه احمد فرزند محمد حسن یزدانی زارع ۲۷ ساله اهل و ساکن آران متهم است که ازدواج خود را با آمنه انسیه فروغی به ثبت [نرسانیده] مطابق اقرار تلویحی مشارالیه و با آنکه قادر باین بوده است که ازدواج را به ثبت برساند و انجام نداده، لذا طبق ماده ۱ قانون ازدواج مصوبه مرداد ۱۳۱۰ صدور حکم مجازات مقتضی را در باره وی دارد که پس از وصول پرونده و تعیین نشست رسیدگی و استماع بیان عقیده مدیر دفتر قائم مقام مدعی‌العموم و استماع مدافعات متهم دادگاه بزه کاشان به تصدی آقای علیم مروستی در تاریخ ۱۷ بهمن ١٣۱۷ بشرح زیر رأی میدهد.

 نظر باینکه احمد یزدانی فرزند محمد حسن ۲۸ ساله زارع بی‌سواد تابع دولت ایران بهائی مقیم قریه آران کاشان ازدواج خود را در دفتر ازدواج رسمی منعقد ساخته و ثبت هم ننموده و علت آنرا هم خودش در پرونده بیان کرده که چون بهائی هستم و بطریقه بهائی‌ها در خارج از دفتر ازدواج نموده‌ام نکاح نامه تنظیمیه بطریقه بهائی را دفتر رسمی ثبت نمیکند من هم حاضر نبودم و اجازه از مولای خود نداشته و ندارم که مطابق مقررات قانونی کشور ایران از دفتر اسناد رسمی انعقاد نکاح و تنظیم نکاح نامه و ثبت بنمایم تخلف از قانون را کرده و می‌کنم و مجازات قانونی را هم هرچه باشد میکشم.

 گر چه در ادعا نامه مدعی‌العموم اتهام متهم عدم ثبت رسانیدن ازدواج تعیین شده و مجازات او مشمول ماده ۱ قانون ازدواج مصوبه مرداد ۱۳۱۰ تشخیص داده شده و متوجه باینکه ماده مذکوره در خرداد ۱۳۱۶ اصلاح شده و ازدواج خارج از دفتر رسمی را غیرقانونی دانسته ننموده گرچه مجازات هر دو عنوان یک میزان است ولی برای رعایت اصلاح ماده مذکوره دادگاه بشرح مذکور رأی صادر مینماید. 

بنابراین دادگاه طبق ماده ۱ قانون ازدواج مصوبه ۱۳۱۰ اصلاح شده در خرداد ۱۳۱۶ که هر مردی که ازدواج خود را در دفتر رسمی ننماید محکوم مجازات در ماده مزبوره است و متهم مزبور از جهة تعمدش در تخلف از قانون با اطلاع از میزان مجازات در ماده استنادیه و عدم هیچ علتی برای تخفیف مشارالیه از حداکثر مجازات مقرره با موافقت نظریه قائم مقام مدعی‌العموم مستحق مجازات شدید است دادگاه مشارالیه را محکوم به شش ماه حبس تأدیبی مذکور در ماده مزبور مینماید و این رأی حضوری و پس از ابلاغ به متهم و [ناخوانا] بدایت قابل استیناف است

 دادرس دادگاه بزه کاشان

امضاء علیم مروستی

مهر محکمه ابتدائی حقوق کاشان پس از قطعیت پرونده را بنظر رسانیده

امضاء مدعی‌العموم

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]